Geluid

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de geluidregels uit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest brengen we ook omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart.