Natuur en biodiversiteit

Bij een ruimtelijke ontwikkeling, bij het uitvoeren van beheermaatregelen of onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, kan de natuurwet- en regelgeving een belangrijke rol spelen. Hoewel de Omgevingsdienst West-Holland geen wettelijke bevoegdheid heeft, adviseert de Omgevingsdienst gemeenten wel over de natuurwet- en regelgeving. Ook helpt de Omgevingsdienst gemeenten om in een vroeg stadium de juiste stappen te nemen op het gebied van natuur. Hierdoor wordt vertraging van werkzaamheden en overtreding van natuurwet- en regelgeving voorkomen. Zo hebben gemeenten tijdig de noodzaak van onderzoek in beeld, weten gemeenten wat de mogelijke ecologische gevolgen van een project kunnen zijn en wat dit betekent voor de verdere procedure.

Europese Unie de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
Om de biodiversiteit in Europa in stand te houden, is door de Europese Unie de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn opgesteld. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden (habitats) beschermd moeten worden door de Europese lidstaten. De Vogelrichtlijn is gericht op in het wild levende vogelsoorten. De Habitatrichtlijn is gericht op natuurlijke habitats en dier- en plantensoorten. De richtlijnen zorgen voor gebieds- en soortenbescherming in Europa. In Nederland zijn de internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn vanaf 1 januari 2017 verwerkt in de Wet natuurbescherming. De uitvoering ligt in handen van de provincies.