Laagfrequent geluid

De Omgevingsdienst West-Holland ontvangt naast klachten over hoge geluidniveaus van bedrijven ook meldingen over specifieke bromtonen. Het gaat dan soms om laagfrequent geluid. Lees hier meer over wat de Omgevingsdienst bij de aanpak daarvan voor u kan betekenen.

Wat is laagfrequent geluid (LFG)?

Geluid dat wij horen bestaat uit 1, of meestal meerdere, frequenties. Deze worden uitgedrukt in Hertz (Hz). LFG is geluid in het onderste frequentiegebied dat mensen kunnen horen en heeft een frequentie binnen het bereik van 20 tot 125 Hz.

LFG hoor je op grotere afstand van een geluidbron meer dan geluid met hogere frequenties. Daarnaast houden muren en isolatiemateriaal LFG minder tegen dan geluid met hogere frequenties. LFG kan dus zeer grote afstanden afleggen, is moeilijk te bestrijden en lastig op te sporen. Daarnaast is ieder persoon verschillend: de één kan LFG beter horen dan de ander.

Over het algemeen geldt dat LFG ’s nachts of in de avond beter kan worden gehoord, omdat de omgeving dan rustiger is. Onderzoek naar de oorzaak van LFG vindt daarom vaak ’s avonds of ‘s nachts plaats. De Omgevingsdienst heeft in opdracht van de gemeente een taak bij het beoordelen en beperken van LFG wanneer het wordt veroorzaakt door een inrichting (bedrijf).

Eigen onderzoek

Als u last heeft van LFG en de bron daarvan is niet direct duidelijk vast te stellen, dan is het raadzaam om in eerste instantie zelf in uw omgeving eigen onderzoek te doen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1. Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit in uw huis uit. Als het geluid direct weg is, dan bevindt de bron van het LFG zich in, op of aan uw woning.
  2. Zet in dat geval alle apparaten uit en de hoofdschakelaar aan. Vervolgens zet u één voor één alle apparaten weer aan. Zo kunt u ontdekken welk apparaat de boosdoener is.
  3. Blijft het geluid aanwezig na het uitschakelen van de hoofdschakelaar? Dan kunt u de buren vragen of zij willen meewerken aan uw speurtocht naar de bromtoon. Misschien hebben uw buren een nieuw apparaat in huis, waardoor de hinder kan zijn ontstaan, of een oud apparaat dat is versleten. U kunt uw buren vragen om in eerste instantie ’verdachte’ apparaten uit en weer aan te zetten. Als dat niet helpt kunt u uw buren vragen hun hoofschakelaar tijdelijk uit te schakelen en apparatuur één voor één weer aan te zetten. Dan kunt u beoordelen of het hinderlijke geluid samenhangt met een bron in hun woning.

Wanneer uw situatie overeenkomt met een van deze drie gevallen, dan gaat het om particuliere veroorzakers en speelt de Omgevingsdienst geen rol.

Toetsing en beoordeling LFG veroorzaakt door inrichtingen

Als uit uw eigen onderzoek blijkt dat de oorzaak niet ligt in uw woning of die van uw buren, dan kunt u de professionele hulp van de Omgevingsdienst inschakelen. De voorwaarde hiervoor is dus dat u het vermoeden heeft dat een bedrijf in de omgeving de veroorzaker is van uw hinder door LFG. De Omgevingsdienst speelt dan wél een rol en onderzoekt gevallen waarin een bedrijf inderdaad een mogelijke veroorzaker kan zijn. Hiervoor kunt u dus contact opnemen met de Omgevingsdienst. Hoe uitgebreid de Omgevingsdienst onderzoekt, verschilt per situatie.

In de meeste gevallen beoordeelt de Omgevingsdienst het geluid van bedrijven op grond van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit Wm), hierin zijn de wettelijk gangbare geluidnormen voor bedrijven vastgelegd. Het is een formele taak van de Omgevingsdienst om hier toezicht op te houden. Na een normoverschrijding houdt de Omgevingsdienst Toezicht opdat er maatregelen worden uitgevoerd om weer aan de wet te voldoen.

De gangbare normen uit het Activiteitenbesluit hebben betrekking op een gemiddelde persoon en houden niet voor iedereen voldoende rekening met LFG. Sommige mensen zijn immers beter in staat om verhogingen bij lage frequenties waar te nemen. Deze personen zijn voor dit type geluid gevoeliger. In situaties waarbij een bedrijf wel aan de gangbare geluidnormen voldoet en er tóch sprake is van hinder door lage frequenties, dan kan de Omgevingsdienst de situatie aanvullend toetsen. Dit wordt dan gedaan aan de hand van speciaal voor LFG ontwikkelde richtlijnen. Het voldoen aan deze richtlijnen is niet wettelijk verplicht. Wanneer er een overschrijding van deze richtlijn vanwege het bedrijf is geconstateerd, dan is voor een verbetering van de geluidsituatie, medewerking van het veroorzakende bedrijf nodig.

Beoordeling LFG veroorzaakt door een onbekende bron

Er zijn situaties denkbaar waarbij uzelf ofwel de Omgevingsdienst concludeert dat er redelijkerwijs voor de hinder door LFG geen mogelijk veroorzakend bedrijf kan worden aangewezen. Of waarbij in de omgeving überhaupt geen relevante geluidbronnen aanwezig zijn. U kunt dan overwegen om een gespecialiseerd adviesbureau in de arm te nemen om nog verder te zoeken naar de oorzaak van de hinder.

Ook deze specialisten zullen de situatie toetsen aan richtlijnen. Echter het is goed mogelijk dat geconcludeerd moet worden dat de veroorzakende geluidbron niet vindbaar is. Als laatste stap kunt u zich wenden tot instanties die u kunnen helpen leren omgaan met het geluid. Uw huisarts, de GGD, de Nederlandse Stichting Geluidshinder of de Stichting LaagFrequent geluid kunnen hierbij behulpzaam zijn.