Hogerewaardebeleid

Met de komst van de Omgevingswet komt de huidige Wet geluidhinder (Wgh) te vervallen.

Voor sommige situaties blijven de regels uit de Wgh echter nog gehandhaafd, bijvoorbeeld voor omgevingsvergunningen die ingediend zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en voor provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen, waarvoor nog geen geluidproductieplafonds zijn vastgesteld. Voor deze situaties blijft het hogere waardenbeleid zoals vastgelegd in de ‘Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder’ van d.d. 4 maart 2013 nog van toepassing.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 – 408 3100

Mailen kan ook: u kunt uw bericht sturen naar info@odwh.nl.