Privacyverklaring

De Omgevingsdienst West-Holland respecteert de privacy van alle opdrachtgevers, burgers, bedrijven en gebruikers van zijn website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij wij op basis van wetgeving verplicht zijn deze openbaar te maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden we ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens verkrijgen

Als u gebruikmaakt van onze diensten of producten, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een aanvraagformulier voor een vergunning of ontheffing, via een formulier op onze website. Het gaat dan onder andere om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u een overeenkomst sluit met de Omgevingsdienst West-Holland, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Hoe wij uw privacy waarborgen en onze informatie zo goed mogelijk beveiligd hebben, kunt u vinden in  ons Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid.

Uw persoonsgegevens bewaren

Veelal bepaalt de wet- en regelgeving hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. In de meeste gevallen is dit zeven jaar. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw persoonsgegevens verstrekt.

Uw persoonsgegevens delen met anderen

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan andere overheden, bedrijven of instellingen indien de AVG hier een grondslag (basis) voor biedt. Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht ‘verwerken’, sluiten wij een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ om te kunnen waarborgen dat die andere organisaties net zo zorgvuldig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. Wij blijven ook in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
In geen enkel ander geval zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hanteren hierbij de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), zoals vermeld in ons Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, denkt u dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten onder de AVG

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u aangeven dat u een beperking wilt van de u betreffende verwerking. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?

Een verzoek om gebruik te maken van uw rechten kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

Bij voorkeur dient u uw verzoek  in met behulp van ons webformulier. Als de Functionaris Gegevensbescherming dit nodig vindt, dan kan hij nog nadere eisen stellen aan uw identificatie.

Door middel van legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Uw verzoek moet minimaal het volgende bevatten:

  • Uw volledige naam;
  • Uw volledige adres;
  • Uw contactgegevens;
  • Een beschrijving van het privacyrecht waar u gebruik van wilt maken;
  • Een zo goed mogelijke specificatie van uw verzoek, zodat wij weten wat uw verzoek precies inhoudt.

Uw websitebezoek

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de optimale werking van de website. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Wij houden met behulp van Google Analytics analytische gegevens over (uw gebruik van) de website bij. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Adresgegevens:
Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD Leiden

Info@odwh.nl
071 – 408 3100