Externe veiligheid

De Omgevingsdienst West-Holland voert op het gebied van externe veiligheid taken uit voor gemeenten en de provincie. Externe veiligheid gaat om het beschermen van mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte gezondheids- en milieurisico’s. Het gaat hierbij om de risico’s voor mens en milieu die optreden bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals brandbare vloeistoffen en gassen en giftige- en explosieve stoffen). Ook de risico’s die luchthavens en windturbines geven vallen onder externe veiligheid. Op de website van de Atlas Leefomgeving kunt u bekijken welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen. 

Advisering

De Omgevingsdienst beoordeelt op verzoek van gemeenten en provincie ruimtelijke plannen, voert risicoanalyses uit en geeft advies bij het maken van afwegingen over risico’s. De gemeenten kunnen het advies van de Omgevingsdienst meewegen bij de (bestuurlijke) vaststelling van het ruimtelijk besluit. 

Beleid & plannen

De regelgeving biedt enige ruimte om lokaal een afweging te maken over externe veiligheid. Gemeenten kunnen in een beleidsvisie eigen ambities formuleren. Ook de wijze waarop een afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en andere belangen, kan in een beleidsvisie worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens getoetst aan deze visie. Er hoeft dan niet meer bij elk plan een geheel nieuwe afweging gemaakt te worden tussen economische, ruimtelijke en veiligheidsbelangen. 

De Omgevingsdienst heeft samen met de gemeenten en Veiligheidsregio Hollands Midden een aantal beleidsuitgangspunten voor externe veiligheid geformuleerd. Daarbij zijn ook werkafspraken voor het planproces en de afwegingsprocedure vastgelegd.  

Wettelijke taken

De externe veiligheidsaspecten van vergunningverlening en het toezicht daarop maken deel uit van het takenpakket van de Omgevingsdienst. Voor de vijf meest risicovolle bedrijven in het werkgebied van de dienst is de vergunningverlening en het toezicht daarop ondergebracht bij de hierop gespecialiseerde omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100