Verkeer

In Nederland is verkeer een van de belangrijkste bronnen van Omgevingslawaai. Er gelden daarom geluidnormen voor verkeerslawaai. De Omgevingsdienst West-Holland is verantwoordelijk voor het toetsen van nieuwe situaties en het toezien op de uitvoering van de saneringsplicht.

Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder

Bij het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele ontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe woonwijk, speelt verkeerslawaai een belangrijke rol. De wetgeving over (gemeentelijk) verkeerslawaai staat in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. Als er woningen worden gebouwd, of wegen worden aangelegd of gereconstrueerd, worden de geluidniveaus aan deze regelgeving getoetst.

Het beleid van de overheid is er op gericht om geluidhinder zo veel mogelijk te voorkomen. Dat houdt ook in dat bestaande situaties die voor geluidhinder zorgen, worden aangepakt. Dit staat bekend als ‘sanering verkeerslawaai’. Voor bestaande situaties waarvoor een saneringsplicht geldt, moet de hinder omlaag worden gebracht. Om bij initiatieven geen nieuwe saneringssituaties te laten ontstaan, kunnen er aanvullende maatregelen gevraagd worden.

De Omgevingsdienst

Voor zowel het toetsen van nieuwe situaties, als het toezien op de uitvoering van de saneringsplicht, is de Omgevingsdienst verantwoordelijk. De Omgevingsdienst voert geen geluidmetingen uit voor verkeerslawaai. Meer informatie over rijkswegen en spoorwegen kunt u vinden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u klachten over individuele voertuigen? Neem dan contact op met de politie.