Stikstof

In 2019 heeft de Raad van State aangegeven dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd (vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden) alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Daardoor kunnen heel veel plannen en projecten niet zonder meer worden uitgevoerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld één nieuwe woning, maar ook om grote nieuwbouwplannen.

Helpdesk

Dat de PAS niet meer als basis voor activiteiten wordt gebruikt, levert veel vragen op. Daarom is door de Rijksoverheid een helpdesk opgericht: de Helpdesk Stikstof en Natura 2000. Met deze helpdesk kunnen burgers, agrariërs en ondernemers antwoorden vinden over stikstof, vergunningverlening, het rekenprogramma AERIUS Calculator en Natura 2000.

Veelgestelde vragen

Ondanks dat de ‘Helpdesk Stikstof en Natura 2000’ van BIJ12 antwoorden geeft op veel vragen, krijgt de Omgevingsdienst regelmatig vragen over stikstof. Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over stikstof

 • Ik wil bij de Omgevingsdienst West-Holland een omgevingsvergunning aanvragen. Wat nu?
  U kunt bij de Omgevingsdienst West-Holland een omgevingsvergunning milieu voor alle gemeenten in zijn werkgebied aanvragen. Voor de gemeente Noordwijk en provinciale inrichtingen kunt u bij de Omgevingsdienst ook terecht voor een aanvraag voor andere typen omgevingsvergunning. Wat hieronder staat, is van toepassing ongeacht of u een omgevingsvergunning bij de Omgevingsdienst West-Holland of bij uw eigen gemeente aanvraagt. Afhankelijk van hoe de aanvraag is ingediend, kan de omgevingsvergunning wel of niet worden verleend. Hieronder zijn drie situaties beschreven:
  1. U kunt aantonen dat uw plan/project geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft. In dat geval is geen Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) nodig en kan de omgevingsvergunning worden verleend. Mocht tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning blijken dat het aspect stikstof een rol speelt, dan kunt u alsnog een Wnb-vergunning aanvragen. De procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning blijft dan regulier. De Wnb-vergunning kunt u dan aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Deze Omgevingsdienst is het bevoegd gezag vergunningverlening Wet natuurbescherming in Zuid-Holland. Voor een losse Wnb-vergunning brengt de Omgevingsdienst Haaglanden legeskosten in rekening.
  2. U heeft eerst een aanvraag voor een Wnb-vergunning ingediend en vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als op de aanvraag omgevingsvergunning de reguliere procedure van toepassing is, blijft deze regulier. In dat geval kan de omgevingsvergunning worden verleend. Dit betekent wel dat pas kan worden gestart met de uitvoering van uw plan/project wanneer ook de Wnb-vergunning is verleend. Deze ‘losse’ Wnb-vergunning moet worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
  3. U heeft niet eerst een aanvraag voor een Wnb-vergunning ingediend. In dat geval zal het bevoegd gezag Wabo bij Omgevingsdienst Haaglanden vragen om een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Zolang het bevoegd gezag Wabo geen vvgb heeft ontvangen, kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. De aanvraag omgevingsvergunning zal vervolgens een uitgebreide procedure doorlopen. Wanneer de vvgb niet wordt afgegeven door Omgevingsdienst Haaglanden, moet het bevoegd gezag Wabo de aanvraag omgevingsvergunning weigeren.
 • Hoe ziet het vergunningsproces er uit?
  Bij alle vergunningsaanvragen voor initiatieven of projecten waarbij het vrijkomen van stikstof mogelijk invloed heeft op Natura 2000-gebieden, moet in principe een stikstofberekening zijn bijgevoegd. Het gaat dan om een stikstofberekening met de meest actuele versie van het rekenprogramma AERIUS Calculator. Hoewel het programma erg gebruiksvriendelijk is, moet de invoer van de gegevens wel zorgvuldig gebeuren. Wanneer er een Wnb-vergunning nodig is, moet deze namelijk voldoen aan de indieningsvereisten aanvraag vergunning Wet natuurbescherming die door de Omgevingsdienst Haaglanden is opgesteld. Daarom adviseert de Omgevingsdienst West-Holland de benodigde berekeningen te laten uitvoeren door een deskundig adviesbureau, liefst een bureau met ecologische kennis. Op het voorgaande gelden wel enkele uitzonderingen, zie hiervoor ‘Moet voor elk project een stikstofberekening worden uitgevoerd?’.
 • Heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor het opstellen van bestemmingsplannen?
  Ook voor de uitvoerbaarheidstoets bij een bestemmingsplan moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-gebieden. Indien een significant effect niet kan worden uitgesloten, is een passende beoordeling nodig.
 • Hoe toon ik aan dat mijn project geen significante negatief effect heeft op een Natura 2000-gebied?
  Als uit een stikstofberekening blijkt dat de belasting van Natura 2000-gebieden 0,00 mol/ha/jaar is, dan kan het bevoegd gezag Wabo in zijn besluit motiveren dat er geen significante negatieve effecten zijn voor Natura 2000-gebieden. Als uit de stikstofberekening blijkt dat de belasting van Natura 2000-gebieden groter is dan 0,00 mol/ha/jaar, dan moet er in principe een Wnb-vergunning worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
 • Welke Natura 2000-gebieden in het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland zijn stikstofgevoelig?
  Nederland heeft 160 Natura 2000-gebieden, waarvan 118 gebieden stikstofgevoelig zijn. In het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland gaat het om de volgende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden:
 • Ik wil een melding activiteitenbesluit indienen. Wat nu?
  Een melding Activiteitenbesluit dient u in bij Omgevingsdienst West-Holland. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of er mogelijk sprake is van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Als daar mogelijk sprake van is, bent u verplicht om een Wnb-vergunning aan te vragen. Indien u geen Wnb-vergunning aanvraagt terwijl u die wel nodig heeft, bent u in overtreding van de Wnb.
 • Moet voor elk project een stikstofberekening worden uitgevoerd?
  Nee. Vergunningaanvragen voor ontwikkelingen van beperkte omvang, zoals verbouwingen van bestaande woningen of uitbreidingen van gebouwen die voldoen aan de vergunningsvrije oppervlaktes en andere vergunningsvrije activiteiten, hoeven vooralsnog geen stikstofberekening aan te leveren. De Omgevingsdiensten in Zuid-Holland zijn het erover eens dat van deze ontwikkelingen geen negatief effect als gevolg van stikstof hoeft worden te verwacht. Maar, wanneer u bezwaren verwacht van omwonenden of andere belanghebbenden, adviseren wij om alsnog een stikstofberekening te laten uitvoeren. Daarnaast is per 1 juli 2021 de bouwsector vrijgesteld van een Wnb-vergunningplicht inzake stikstof. Dit houdt in dat voor bouwactiviteiten stikstofberekening geen meer hoeft te worden uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld een pand wordt gesloopt en er worden woningen gebouwd, hoeft in de stikstofberekening geen rekening meer te worden gehouden met inzet van mobiele werktuigen en werkverkeer. Wel moet voor het gebruik van de nieuwe woningen een stikstofberekening worden uitgevoerd.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100