Regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland

De regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland (RVMK) is een gekoppeld verkeers- en milieumodel. Met het verkeersmodel worden verkeersstromen van verschillende toekomstscenario’s nagedaan. Op basis daarvan kan de Omgevingsdienst West-Holland de geluidsbelasting en luchtverontreiniging van het wegverkeer berekenen. Ook kunnen de milieukundige effecten van verkeersbeleid en ruimtelijke ordening-beleid hiermee worden bepaald.

De RVMK is in opdracht van de aangesloten gemeenten opgesteld. Gemeenten gebruiken dit beleidsondersteunende instrument bijvoorbeeld voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Verkeersmodel

Met het verkeersmodel kunnen we inzichten krijgen in de effecten van verschillende varianten voor de hoofdwegenstructuur. Ook kunnen we zien wat de consequenties van de verkeersafwikkeling zijn bij woningbouw- en bedrijvenlocaties.

Milieumodel

In het milieumodel zijn voor een huidig peiljaar en een toekomstig peiljaar (over tien jaar) de verkeersgegevens van de relevante wegen binnen de regio Holland Rijnland opgenomen. Voor de verkeersgegevens in het toekomstig peiljaar is uitgegaan van het hoge groeiscenario uit het verkeersmodel.

Kenmerken Regionale verkeers-milieukaart Holland Rijnland

De meest recente versie van het verkeersmodel van de RVMK Holland Rijnland is versie 3.2 van augustus 2019. Het zichtjaar in deze versie is 2030. Vanwege plannen voor herontwikkeling van het ‘Energiepark’ in Leiden is de modelinvoer specifiek voor Leiden geactualiseerd en voor alle gemeenten het zichtjaar 2032 berekend. Een toelichting vindt u hier.

RVMK versie 3.2 is een actualisatie van de modelinvoer specifiek voor de gemeente Leiden. Een toelichting vindt u hier. Voor de overige gemeenten is de RO-invulling van de RVMK versie 3.1.1. overgenomen. Versie 3.1.1. is van augustus 2018. Dit is een aanvulling op de versie 3.1 en gericht op Leiden, vanwege de Leidse Ring Noord. Een toelichting op de aanpassingen is hier te vinden. Versie 3.1 is een update van versie 3.0. Er is geen rapport opgesteld van versie 3.1, een toelichting op de aanpassingen is hier te vinden.

Kenmerken verkeersmodel

De belangrijkste kenmerken van het verkeersmodel zijn:

  • Unimodaal verkeersmodel (personenauto’s en middel- en zwaar vrachtverkeer).
  • Het verkeersmodel rekent intern met acht verplaatsingsmotieven: woon-werk (autobeschikbaar en niet autobeschikbaar), woon-zakelijk, woon-winkel, woon-onderwijs, woon-sociaal/recreatief, woon-overig, niet woninggebonden zakelijk en niet woninggebonden overig. Voor de woninggebonden verplaatsingsmotieven wordt apart rekening gehouden met de richting van de verplaatsing (van of naar huis). Deze worden vervolgens geaggregeerd naar drie verplaatsingsmotieven: werk, zakelijk en overig.
  • Het model kent drie dagdelen: ochtendspits (7.00-9.00 uur), avondspits (16.00-18.00 uur) en de ‘restdag’. Het model bevat voor ieder dagdeel basismatrices voor de autobestuurder en het vrachtverkeer.
  • Congestiegevoelige toedelingsmethodiek van zowel personenauto’s als vrachtverkeer voor de perioden ochtendspits (twee uurs), avondspits (twee uurs) en restdag (twee uurs)
  • Resultaten van het verkeersmodel worden gepresenteerd voor de ochtendspits (7.00-9.00 uur), avondspits (16.00-18.00 uur) en de overige twintig uur van de dag.
  • Modellering van het basisjaar 2010.
  • Modellering van de prognosejaren 2020 en 2030, waarbij de ruimtelijke ontwikkeling in het studiegebied (regio Holland Rijnland) gebaseerd is op gemeentelijke opgaven. Het buitengebied is afgeleid van het WLO-scenario: Global Economy van het CPB, zoals binnen het NRM West (verkeersmodel van Rijkswaterstaat voor de Randstad) wordt toegepast.

Kenmerken milieumodel

Het milieumodel is afgeleid van het verkeersmodel. De belangrijkste kenmerken van het milieumodel zijn:

  • Huidig peiljaar 2016, toekomstig peiljaar 2020 en 2030.
  • Voor het toekomstig peiljaar is uitgegaan van het 100%-groeiscenario uit het verkeersmodel.
  • Verkeersgegevens zijn weekdaggemiddelden.

Snel naar

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100