Taken

De Omgevingsdienst heeft een breed takenpakket, van de uitvoering van wettelijke taken tot advisering in het ruimtelijk planproces. We verlenen milieuvergunningen aan bedrijven, controleren op de naleving van milieuwetgeving en kunnen sancties opleggen. Daarnaast dragen we bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Ook voeren we bouw- en woningtoezicht uit en adviseren gemeenten over milieuaspecten, zoals bodem, energie en veiligheid bij ruimtelijke plannen.

De Omgevingsdienst West-Holland werkt volgens een Producten en Dienstencatalogus (PDC). Deze catalogus beschrijft alle standaardproducten en -diensten die door de Omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er altijd ruimte om maatwerkafspraken te maken met opdrachtgevers over adviesproducten, -diensten en projecten.

Belangrijke aandachtsgebieden van de Omgevingsdienst zijn:

  • Advisering Ruimtelijke Ordening

  • Asbest en andere gevaarlijke stoffen

  • Bodem en bodemverontreiniging

  • Duurzaamheid

  • Externe Veiligheid

  • Geluid

  • Klimaat en energie

  • Luchtkwaliteit

  • Vergunningverlening en handhaving bedrijven

De Omgevingsdienst voert taken uit voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Bekijk ons werkgebied.