Wet- en regelgeving bedrijven

Als u een bedrijf heeft, heeft u op het gebied van milieu en bouwen met een hoop verschillende regels te maken. Hieronder vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving op een rijtje.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet legt de basis voor milieuplannen, milieuprogramma’s, milieukwaliteitseisen, vergunningen en algemene regels, die worden opgesteld door (of in opdracht van) rijk, provincie of gemeente. Ook toezicht en handhaving wordt in de Wm geregeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Een vergunning kan ook voor één aspect worden aangevraagd en verleend, bijvoorbeeld voor bouwen of milieu.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor veel bedrijfsactiviteiten algemene milieuregels vastgelegd voor relevante milieuthema´s, zoals geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Veel bedrijven hebben als gevolg hiervan geen omgevingsvergunning voor milieu meer nodig, maar kunnen met een melding volstaan. Bij het Activiteitenbesluit geldt dat sommige bedrijven geen melding hoeven te doen, maar wel moeten voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Bedrijven waarvan de activiteiten aangewezen zijn in het Besluit omgevingsrecht, kunnen hier een melding indienen en zien welke regels op hun bedrijf van toepassing zijn.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat voorschriften voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. De regels uit een van de publicaties uit de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen zijn altijd via een besluit (het Activiteitenbesluit of de Activiteiten regeling) of vergunning van toepassing. Ze gelden niet rechtstreeks.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, winkels, ziekenhuizen en industriële panden, minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In het Bouwbesluit zijn ook regels opgenomen over de bouw (het bouwen zelf en het geluid dat je dan mag maken).

Bouwverordening

In de bouwverordening staan de gemeentelijke voorschriften voor het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken. Elke gemeente heeft een eigen bouwverordening. Deze kunt u meestal vinden op de website van uw gemeente.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de Algemene plaatselijke verordening staan ook milieuregels. Bijvoorbeeld over geluid door particulieren en de aanwijzing van het aantal dagen dat een bedrijf een ontheffing kan aanvragen op de geluidsregels uit het Activiteitenbesluit. Maar ook bijvoorbeeld een verbod op bepaalde activiteiten in bepaalde gebieden. De inhoud verschilt per gemeente.