Wet- en regelgeving bedrijven

Als u een bedrijf heeft, heeft u op het gebied van milieu en bouwen met veel verschillende regels te maken. Hieronder vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving op een rijtje.

Omgevingswet

De Omgevingswet geldt per 1 januari 2024 voor de fysieke leefomgeving. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Een vergunning kan ook voor één aspect worden aangevraagd en verleend, bijvoorbeeld voor bouwen of milieu.

Daarnaast legt de Omgevingswet de basis voor omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen, programma’s, vergunningen en algemene regels, die worden opgesteld door (of in opdracht van) rijk, provincie of gemeente. De algemene regels die voor milieu en bouwen van belang zijn staan met name in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ook toezicht en handhaving wordt in de Omgevingswet geregeld.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is een milieuwet. Na in werkingtreding van de Omgevingswet blijft de Wet Milieubeheer bestaan. In de Wm staat regelgeving over onder andere: stoffen, afvalstoffen, broeikasgasemissies, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan rijksregels voor burgers en bedrijven. De regels gelden voor bijvoorbeeld milieubelastende activiteiten, activiteiten in een beperkingengebied of activiteiten met gevolgen voor de natuur. In het Bal staat onder andere of een milieubelastende activiteit vergunning- of meldingsplichtig is of dat er bijvoorbeeld gegevens en bescheiden (informatieplicht) moeten worden overlegd voordat een activiteit begint. Hierdoor hebben veel bedrijven geen omgevingsvergunning voor milieu meer nodig, maar kunnen met een melding of informatieplicht volstaan.

Omgevingsplan

Iedere gemeente heeft een Omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het Omgevingsplan bevat gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving die ook voor uw bedrijf gelden. In het Omgevingsplan stelt de gemeente regels over relevante milieuthema’s, zoals geluid, het veroorzaken van emissies, hinder en risico’s. Deze regels gelden naast de regels in het Bal.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat voorschriften voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. De regels uit een van de publicaties uit de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen zijn altijd via het Bestluit Activiteit Leefomgeving (Bal) of omgevingsvergunning van toepassing. Ze gelden niet rechtstreeks.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, winkels, ziekenhuizen en industriële panden, minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bbl. Het Bbl bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In het Bbl zijn ook regels opgenomen over de bouw (het bouwen zelf en het geluid dat je dan mag maken).

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar ook over de fysieke leefomgeving. In de Algemene plaatselijke verordening staan ook milieuregels. Bijvoorbeeld over geluid door particulieren en de aanwijzing van het aantal dagen dat een bedrijf een ontheffing kan aanvragen op de geluidsregels uit de Omgevingswet. Maar ook bijvoorbeeld een verbod op bepaalde activiteiten in bepaalde gebieden. De inhoud verschilt per gemeente.
Een bestuursorgaan kan altijd verordeningen maken. Een deel van de APV zal in het omgevingsplan komen, maar er zullen ook zeker andere verordeningen blijven.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en Rijk. Zo ontstaat voor burgers, bedrijven en professionals een compleet beeld van wat kan en mag in hun leefomgeving. In het omgevingsloket kunt u:

  • op een kaart bekijken welke regels en beleid gelden op een bepaalde locatie;
  • controleren of een vergunning of melding nodig is voor uw project;
  • controleren aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden;
  • vergunningen aanvragen en meldingen indienen;
  • bekijken welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.