Vergunningen en meldingen

De Omgevingsdienst West-Holland is verantwoordelijk voor vergunningverlening aan bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Ook voert de Omgevingsdienst op dit gebied toezicht- en controletaken uit voor al zijn opdrachtgevers.

Omgevingsvergunning of activiteitenmelding?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het uitvoeren van bouwactiviteiten die mogelijk slecht voor het milieu zijn. In sommige gevallen moet u deze vergunning voor uw bedrijf aanvragen. Dat kunt u doen bij het Omgevingsloket. Voor de meeste bedrijven is een activiteitenmelding voldoende. U kunt een melding doen bij de AIM.

Vergunning of meldingsplichtig?

In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor bedrijven. In dit besluit worden drie typen bedrijven onderscheiden:

  • Type A: bedrijven zonder meldingsplicht
    Dit zijn bedrijven die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals veel kantoorgebouwen.
  • Type B: bedrijven met meldingsplicht
    Onder dit type vallen bedrijven die eerder kans hebben het milieu te verstoren dan bedrijven van Type A, zoals garagebedrijven en metaalbewerkers. Deze bedrijven hebben een meldingsplicht.
  • Type C: bedrijven met vergunningsplicht
    Bedrijven van Type C hebben ten opzichte van de andere twee typen de grootste kans om het milieu te verstoren. Deze bedrijven hebben daarom een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u weten onder welk type uw bedrijf valt? Dat kunt u hier controleren.

Aanvragen

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u voor het doen van een melding gebruik maken van de Activiteitenmodule. Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst gestuurd.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. U kunt via Omgevingsloket een vergunningscheck doen en nagaan of u verplicht bent een omgevingsvergunning aan te vragen. Het aanvragen van de omgevingsvergunning gaat ook via het Omgevingsloket. Voordat u het aanvraagformulier voor het onderdeel milieu invult, is het raadzaam om een vooroverleg in te plannen met de Omgevingsdienst.

Aanvragen Noordwijk

Heeft u een bedrijf in Noordwijk en wilt u een aanvraag doen voor bouw-, reclame-, inrit-, kap- of sloopvergunningen? Deze aanvragen worden direct doorgestuurd naar de Omgevingsdienst. Als het nodig is, stemt de Omgevingsdienst uw verzoek af met de gemeente of provincie.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst behandelt meldingen en aanvragen uit de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat onze experts uw melding of aanvraag registreren, zo nodig een afspraak maakt en u inlicht over hoe een melding/aanvraag wordt beoordeeld. De Omgevingsdienst beoordeelt het onderdeel ‘milieu’ van alle omgevingsvergunningaanvragen. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de voorschriften houdt. Daarbij werkt de Omgevingsdienst samen met andere instanties, zoals de brandweer en politie.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100