Toezicht en handhaving

Als uw bedrijf aan de milieuregelgeving moet voldoen, controleert de Omgevingsdienst West-Holland of dit op orde is. De Omgevingsdienst voert deze toezicht- en handhavingstaken uit in opdracht van de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Controles

De Omgevingsdienst controleert uw bedrijf regelmatig. Afhankelijk van het type bedrijf wordt u jaarlijks, eens per drie jaar of projectmatig gecontroleerd. Daarnaast kunt u een extra controle krijgen, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of vanwege klachten van omwonenden. Bij projectmatige controles controleert de Omgevingsdienst alle bedrijven uit een branche, of alle bedrijven die bijvoorbeeld een propaantank hebben.

Bevindingen

Na afloop van de controle vertelt de toezichthouder wat hij of zij heeft opgemerkt. Deze bevindingen worden uitgewerkt in een bezoekrapport. Hierin bewaart de Omgevingsdienst uw milieudossiers. U ontvangt een brief met de bevindingen. Zijn er geen overtredingen geconstateerd? Dan vindt na verloop van tijd opnieuw een milieucontrole plaats.

Overtredingen

Als de toezichthouder een of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Dit is volgens de landelijke handhavingsstrategie.

 • Beperkt risico op milieuschade
  Als de overtreding een beperkt milieurisico met zich meebrengt, ontvangt u een brief met een termijn waarin u de overtreding moet oplossen. Na afloop van de termijn vindt een hercontrole plaats. Als de overtreding is opgelost, is het traject afgerond. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Als de overtreding niet binnen de termijn is opgelost, krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom‘.

 

 • Groot risico op milieuschade
  Als de overtreding een groot risico op milieuschade met zich meebrengt, of als de toezichthouder opnieuw een overtreding constateert, ontvangt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’. Als de Omgevingsdienst overgaat tot het opleggen van een dwangsom, dan betekent dit dat u na afloop van de begunstigingstermijn (de termijn waarbinnen u de overtreding moet oplossen) een geldbedrag moet betalen als de Omgevingsdienst de overtreding opnieuw constateert. De hoogte van de dwangsom hangt af van het economisch voordeel dat uw bedrijf behaalt door de overtreding.

 

 • Acuut risico op milieuschade
  In uitzonderlijke situaties met een acuut risico op milieuschade kan de Omgevingsdienst bestuursdwang toepassen. Bestuursdwang is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) uw bedrijf. Eventuele kosten worden op uw bedrijf verhaald.

Is uw bedrijf in de gemeente Noordwijk gevestigd? En gaat u bouwen of verbouwen? Dan is de Omgevingsdienst het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor provinciale bedrijven. Neem altijd contact met ons op als u plannen heeft. Hoewel onze toezichthouders geen adviseurs zijn, kunnen zij u wel informeren over wet- en regelgeving. Zij vertellen u graag wat andere bedrijven in vergelijkbare situaties hebben gedaan. Meer informatie vindt u op onze themapagina over bouwen.

BRZO en RIE4 bedrijven

DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie. In ons werkgebied bevinden deze bedrijven zich in de volgende gemeente(n):

Seveso-bedrijven:

 • Akzo B.V. (Teylingen)
 • Dobbe Transport B.V. (Kaag en Braassem)
 • Draka B.V. (Hillegom)
 • Heineken B.V. (Zoeterwoude)
 • Katwijk Chemie B.V. (Katwijk)

RIE4-bedrijven:

 • Batavia Biomanufacturing (Leiden)
 • BMS Netherlands Operations B.V. (Oegstgeest)
 • Halix (Leiden)
 • Janssen Biologics B.V. (Leiden)
 • Janssen Biologics B.V. (Teylingen)

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100