Vooraankondiging (invorderen) dwangsom: wat nu?

Als de Omgevingsdienst West-Holland een overtreding constateert, kan een dwangsom opgelegd worden. Een dwangsom is een geldbedrag dat een overtreder moet betalen als een overtreding niet ongedaan gemaakt wordt.

Hieronder leest u de verschillende stappen van een dwangsom.

Stappen bij een dwangsom

 • Voornemen dwangsom: voornemen besluit last onder dwangsom
  Wanneer iemand een brief ‘voornemen besluit last onder dwangsom’ ontvangt, houdt dat in dat de Omgevingsdienst van plan is de ontvanger een dwangsom op te leggen, omdat hij/zij een overtreding heeft begaan. De ontvanger heeft twee weken de tijd om zijn/haar zienswijze (mening) over dit voornemen in te dienen bij de Omgevingsdienst.
 • Besluit dwangsom: besluit last onder dwangsom
  De ontvanger heeft twee weken waarin een zienswijze (mening) over dit voornemen kan ingediend worden bij de Omgevingsdienst. Daarna ontvangt hij/zij van de Omgevingsdienst een brief ‘besluit last onder dwangsom’. In deze brief staat de begunstigingstermijn. Ook staat hierin een reactie op de ingediende zienswijze. Als de ontvanger het niet eens is met het besluit, kan hij/zij bezwaar indienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dat betekent dat er tijdens de bezwaarprocedure nog dwangsommen (kunnen) verbeuren. Gelijktijdig met het bezwaarschrift is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan bepalen dat het besluit niet van kracht is, in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.
 • Overtreding is ongedaan gemaakt
  Als de overtreding binnen de begunstigingstermijn ongedaan is gemaakt, besluit de Omgevingsdienst afhankelijk van de aard van de overtreding of de dwangsom wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld bij een geluidovertreding is de kans aanwezig dat deze opnieuw voorkomt. De dwangsom wordt dan niet ingetrokken.
 • Overtreding is niet ongedaan gemaakt
  Als de Omgevingsdienst de overtreding na afloop van de begunstigingstermijn opnieuw constateert, verbeurt de overtreder de dwangsom. Dit houdt in dat hij/zij uit eigen beweging ná het constateren van de overtreding een geldbedrag moet betalen.
 • Verbeuren dwangsom: voornemen besluit invorderen dwangsom
  Als er een overtreding wordt geconstateerd, ontvangt de overtreder binnen enkele weken een brief ‘voornemen besluit invorderen dwangsom’. Deze brief ontvangt hij/zij omdat de Omgevingsdienst van plan is om een dwangsom in te vorderen, omdat geconstateerd is dat de overtreding voortduurt of is herhaald. De overtreder heeft twee weken de tijd om zijn/haar zienswijze (mening) over dit voornemen in te dienen bij de Omgevingsdienst.
 • Invordering dwangsom: besluit invorderen dwangsom
  Na de zienswijzetermijn ontvangt de overtreder van de Omgevingsdienst een brief ‘besluit invorderen dwangsom’. In deze brief staat de betalingstermijn. Ook staat hierin een reactie op de ingediende zienswijze. Als de overtreder het niet eens is met dit besluit, kan hij/zij bezwaar indienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat er tijdens de bezwaarprocedure nog dwangsommen (kunnen) verbeuren. Gelijktijdig met het bezwaarschrift is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan bepalen dat de overtreder een verbeurde dwangsom, in afwachting van de beslissing op zijn/haar bezwaarschrift, nog niet hoeft te betalen.
 • Vervolgstappen bij niet ongedaan maken overtreding
  Als de dwangsom (gedeeltelijk) is verbeurd en de overtreding is nog niet ongedaan gemaakt, neemt de Omgevingsdienst verdergaande maatregelen, zoals een hogere dwangsom of bestuursdwang. Bestuursdwang is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) zijn/haar bedrijf.
 • Strafrechtelijke handhaving
  Samen met de Nationale politie zorgt de Omgevingsdienst voor handhaving van de milieuwet- en regelgeving. De politie is bevoegd proces-verbaal op te maken. Daarnaast kunnen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de Omgevingsdienst in een aantal gevallen zelfstandig strafrechtelijk optreden. Dan wordt een bestuurlijke strafbeschikking milieu uitgevaardigd. Dit betekent dat hij/zij naast een dwangsom ook te maken kan krijgen met een proces-verbaal of een bestuurlijke strafbeschikking milieu.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100