Overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hiermee is de Wet bodembescherming (Wbb) grotendeels komen te vervallen. Alleen voor verontreinigingen en saneringen die onder het overgangsrecht vallen, blijft de Wbb nog van toepassing.

De Wbb blijft van toepassing als voor een locatie:

  • Spoedige sanering noodzakelijk is (er moet een besluit ‘ernst en spoed” zijn opgenomen vóór 1 januari 2024)
  • Vóór 1 januari 2024 een saneringsplan is ingediend, zelfs als er nog geen besluit ernst/spoed over het geval is genomen (en het hoeft dus ook niet persé spoed te zijn);
  • Vóór 1 januari 2024 een BUS-melding is ingediend;
  • Sprake is van een nog lopende (BUS-)sanering (een BUS-melding vervalt als niet binnen 1 jaar na indiening een startmelding is gedaan);
  • Na sanering nog gebruiksbeperkingen (passieve nazorg) of nazorgmaatregelen (actieve nazorg) gelden – vastgelegd in een besluit;
  • Een verontreiniging wordt ontdekt die is ontstaan tussen 1 januari 1987 (voor asbest 1 januari 1993) en 31 december 2023 (zorgplicht).

Bij gevallen van ernstige verontreinigingen waarvoor voor een deel van het geval een deelsaneringsplan is ingediend, geldt dat alleen dat deel van het geval onder de Wbb blijft vallen.

Zie bijgevoegde rapportage (klik hier) voor de bepaling of een locatie wel of niet onder overgangsrecht valt. Klik op deze link voor de website van Informatiepunt Leefomgeving over het overgangsrecht.

Op de onderstaande kaart Overgangsrecht kunt u zien of een locatie onder overgangsrecht valt of niet.

Als u een activiteit uitvoert op een locatie die valt onder overgangsrecht, dan kunt u gebruik blijven maken van de formulieren Wbb. Klik hier voor meer informatie.