Bodemsanering

Als uw terrein vervuild is, is het soms niet geschikt voor geplande doeleinden. In dat geval is bodemsanering nodig. De Omgevingsdienst West-Holland is op dit gebied het bevoegd gezag bij alle gemeenten binnen het werkgebied.

Beschikking aanvragen Wbb Omgevingsdienst West-Holland

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wet bodembescherming (Wbb) is in veel situaties niet meer van toepassing. Er geldt nog wel overgangsrecht.

Wat betekent dit?

Bodemverontreinigingen waarvoor geldt dat er vóór 1 januari 2024:

 • een beschikking ernst is afgegeven, waarbij de sanering spoedeisend is,
 • de sanering al is gestart,
 • een (deel)saneringsplan is ingediend,
 • een BUS (Besluit Uniforme Saneringen)-melding is ingediend,
 • nazorg (actief of passief) geldt op basis van een beschikt nazorgplan
 • of het een verontreiniging betreft die tussen 1 januari 1987 (1 januari 1993 voor asbest) en 31 december 2023 is veroorzaakt, blijven onder het huidige wettelijke regime van de Wet Bodembescherming vallen.

Dit wordt overgangsrecht genoemd.

Voor meer informatie over overgangsrecht Wet bodembescherming klikt u op deze link.

Beschikking ernst en spoedeisendheid/ Indienen saneringsplan

Bij het indienen van een (deel)saneringsplan moet ook altijd een besluit genomen zijn of worden genomen over de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging.

Heeft u al een beschikking ernst en spoed en is de sanering wel spoedeisend?

Dan kunt u uw (deel)saneringsplan nog steeds indienen. Dit kan via het meldingsformulier Bodemverontreiniging.

Heeft u nog geen beschikking ernst en spoed aangevraagd voor uw (deel)saneringsplan, maar al wel het (deel)saneringsplan bij ons ingediend?

Dan kunt u uw aanvraag voor een beschikking op ernst en spoed nog steeds indienen. Dit kan alleen als het (deel)saneringsplan vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet (dus vóór 1 januari 2024) bij ons is ingediend. Dit kan via het meldingsformulier Bodemverontreiniging.

Als de sanering niet spoedeisend is en u heeft uw (deel)saneringsplan niet vóór 1 januari 2024 ingediend, dan dient u te saneren volgens de regels van de Omgevingswet en is de Wbb niet meer van toepassing.

U kunt geen beschikking ernst en spoed meer aanvragen indien er niet ook vóór 1 januari 2024 een (deel)saneringsplan is ingediend.

Er bestaat een onderscheid tussen eenvoudige bodemsanering en complexe bodemsanering.

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • U kunt binnen vijf weken na de melding beginnen met de sanering. Meld uiterlijk vijfwerkdagen voordat u begint de startdatum bij de Omgevingsdienst. Dat kan met het meldingsformulier Start sanering.
 • Uiterlijk twee weken na de grond(water)sanering meldt u de beeindiging van de werkzaamheden. Dit doet u met het meldingsformulier Beëindigen sanering.

Wilt u meer informatie over de verschillende meldingen bij saneringen? Kijk dan in dit Infoblad. Daarnaast is er een Infoblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering hoort een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij de Omgevingsdienst. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees eerst de toelichting  en vul daarna het formulier in. Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier Verkorte procedure.

Wilt u meer informatie over de verschillende meldingen bij saneringen? Kijk dan in dit Infoblad. Daarnaast is er een Infoblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Bodemsanering laten uitvoeren

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Omgevingsdienst accepteert alleen evaluatieverslagen van saneringen die door een erkend milieukundig begeleider zijn begeleid.

Met het machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtigde maakt, zijn bindend.

Aanleveren gegevens bodemonderzoek

Bij een bodemsanering moeten alle relevante bodemonderzoeken worden toegevoegd. Lever deze altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd wordt, kan dit vertraging opleveren bij de behandeling.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:

 • Een pdf-bestand bevat één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte bestanden.
 • Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
 • Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van één onderzoek ook in één bestand.
 • De gegevens van het pdf-bestand moeten identiek zijn aan de gegevens uit het XML-bestand.
 • Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 13.
 • Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.

Afronding en evaluatie van een bodemsanering

Binnen twee weken na de beëindiging van de bodemsanering moet u bij ons een eindmelding doen. Dat doet u met dit formulier. Daarnaast moet u een evaluatieverslag indienen. Daar heeft u acht weken de tijd voor, vanaf het moment dat u de eindmelding heeft gedaan. U kunt uw evaluatieverslag opsturen naar meldingwbb@odwh.nl. De sanering is feitelijk afgerond zodra de Omgevingsdienst met uw evaluatieverslag instemt.