Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 werkt de Omgevingsdienst West-Holland volgens de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden in de Omgevingswet gebundeld. Denk daarbij aan regels voor milieu, natuur, wonen, infrastructuur, ruimte en water. Ook het cultureel erfgoed komt terug in de Omgevingswet.

De Omgevingswet vraagt een grote verandering van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere ketenpartners. Een belangrijke verandering is de invoering van het Digitale Omgevingsloket (DSO). Bij dit digitale loket (Omgevingsloket) kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

De Omgevingsdienst West-Holland werkt in opdracht van 12 gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Wij voeren voor deze gemeenten en de provincie taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Dit wordt het bevoegd gezag genoemd. Dus u kunt bij ons uitkomen met uw aanvraag in het Omgevingsloket.

Uw aanvraag vanaf januari 2024: Het Digitaal Omgevingsloket (DSO)

Initiatiefnemers (bijvoorbeeld bewoners en ondernemers) dienen vanaf 1 januari 2024 via het Omgevingsloket een Omgevingsvergunning aan te vragen voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten of bouwactiviteiten. U treft dan drie onderdelen waarop u uw aanvraag kunt toetsen:

  1. Vergunningencheck: u start hiermee om te kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van een activiteit.
  2. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie van uw activiteit.
  3. Aanvragen van omgevingsvergunning(en) of indienen van een melding: tot slot kunt u direct digitaal uw omgevingsvergunning aanvragen of een melding indienen voor een gekozen activiteit.

Alles via één loket

Onder de Omgevingswet zullen alle o.a. gemeenten, provincie, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio, GGD en waterschappen aangesloten zijn op het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO).

Het digitaal loket is dé centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op één plek bekijken en direct gebruiken.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Dan kunt u terecht bij:

Nieuw Omgevingsloket | Omgevingswet | Rijksoverheid.nl

De Omgevingswet | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Wat verandert er nog meer bij een omgevingsvergunningaanvraag of meldingsplicht?

Omgevingswet en bodem 

Met de komst van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Hierdoor kunt u ook informatie ontvangen over meldingen van de Omgevingsdienst West-Holland, als bevoegd gezag namens uw gemeente. De bevoegd gezag-taak namens de provincie Zuid-Holland blijft gelden voor verontreinigingen die vallen onder de Wet bodembescherming. Dit wordt overgangsrecht genoemd.

Vanaf januari 2024 is er onder de Omgevingswet een verschuiving van beschikkingen en vergunningen naar meldings- en informatieplicht. Ook kunnen gemeenten – naast de landelijke normen – eigen normen voor bodemregels opnemen in hun omgevingsplannen. Voor verontreinigingen die onder het overgangsrecht vallen, blijven de regels en procedures van deze wet gelden.

Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwactiviteiten

Per 1 januari 2024 treedt ook de Wet kwaliteitsborging bouwactiviteiten (WKB) in werking. Bepaalde andere onderdelen zullen echter later in werking treden. Daarmee verandert de manier waarop de Omgevingsdienst West-Holland als bevoegd gezag voor de gemeente Noordwijk bouwactiviteiten kan behandelen of toetsen.

Indien uw te realiseren bouwwerk valt onder de Wet Kwaliteitsborging (zgn. categorie 1) dan gaat u voor het technische deel een bouwmelding indienen waarbij u een onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborger dient in te schakelen. Deze kwaliteitsborger zal uw bouwplan beoordelen en tijdens de realisatie de bouw controleren of aan de technische bouwregels wordt voldaan. Tevens controleert de kwaliteitsborger of er veilig en kundig wordt gebouwd en zal dit vastleggen in een opleveringsrapport. De Omgevingsdienst West-Holland behandelt de bouwmelding en zal ook het opleveringsrapport controleren waarna de woning in gebruik genomen kan worden.

Naast het technische deel, waarvoor u een bouwmelding indient, is er ook nog een esthetisch en eventueel ruimtelijk deel. Hiervoor geldt een vergunningplicht.

Wanneer neemt u contact op met de Omgevingsdienst West-Holland?

Voor algemene vragen over het indienen van een aanvraag of informatie over de mogelijkheden van uw aanvraag kunt u het beste terecht bij uw eigen gemeente. Indien u al een aanvraag heeft gedaan en de Omgevingsdienst de behandelaar is van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met Serviceburo via telefoonnummer: 071 – 408 3100. Als u een aanvraagnummer van het Omgevingsloket heeft, houdt u deze dan bij de hand zodat wij u sneller kunnen helpen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100