Water

Bij de uitvoering van werken in de grond kan het nodig zijn de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld als u bronbemaling of open bemaling toepast in bouwputten en rioolsleuven. Op de lozing van het vrijkomende water bij deze activiteiten zijn regels van toepassing.