Wet Bibob (milieuvergunningen)

De afkorting Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet voorkomt dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt. Denk aan het verlenen van vergunningen voor illegale praktijken, zoals het witwassen van geld. De wet Bibob is bedoeld om criminele activiteiten niet te laten mengen met zaken die wettelijk zijn toegestaan.

U komt bij de Omgevingsdienst West-Holland terecht als u een (omgevings)vergunning heeft aangevraagd in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude of bij de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland past de Wet Bibob toe bij vergunningsaanvragen in zogenoemde risicobranches of – in het geval van een bouwactiviteit  – boven de drempelwaarde van de bouwsom dat vastgesteld is in de beleidsregel Wet Bibob van de gemeente of provincie. De Omgevingsdienst kan ook bij vergunningen die al verleend zijn, of waarvoor een verandering wordt aangevraagd, een Bibob-onderzoek doen. U wordt in dat geval ook gevraagd de Bibob-vragenformulier in te vullen.

Wat kunt u verwachten?

Als u een vergunningsaanvraag heeft ingediend, dan ontvangt u een Bibob-vragenformulier. Hierin wordt gevraagd om extra informatie over uw financiele administratie, de herkomst van uw vermogen en/of de eigendomsverhoudingen in het bedrijf. Dit vragenformulier moet eerlijk en volledig worden ingevuld. Het Bibob-onderzoeksteam van de Omgevingsdienst beoordeelt die informatie en de vergunningsaanvraag op grond van de Wet Bibob.

LBB

De gemeente of provincie kan de Omgevingsdienst verzoeken om bij de beoordeling van een aanvraag het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in te schakelen. Dit bureau is onderdeel van het ministerie van Justitie. Het LBB doet dan extra onderzoek naar uw situatie en geeft een advies aan de gemeente. Het LBB bewaart alle gegevens vijf jaar. Krijgt het LBB binnen vijf jaar een nieuw adviesverzoek, dan gebruiken zij de gegevens opnieuw.

Uitkomst van het onderzoek

Alleen bij een negatief besluit mogen de volgende partijen een bepaald gedeelte van het advies lezen:

  • Het bestuur dat het advies aanvraagt, bijvoorbeeld de gemeende of provincie.
  • De aanvrager van de vergunning en de vergunninghouder.
  • Belanghebbenden die genoemd worden in het advies (bijvoorbeeld zakenrelaties). Zij krijgen uitsluitend een afschrift van het gedeelte dat over hen gaat.

Invloed Bibob-onderzoek op doorlooptijd vergunningaanvraag

De termijn voor het afhandelen van de aanvraag stopt tijdelijk als de gemeente advies aan het LBB vraagt. Dit heet ‘opschorten van de beslistermijn’. Het opschorten van de termijn duurt maximaal twaalf weken. Het LBB stuurt meestal binnen acht weken een advies aan de Omgevingsdienst West-Holland. Het LBB kan het onderzoek eenmalig verlengen met vier weken.

In bezwaar bij de wet Bibob

De bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor de Wet Bibob. Wel kunt u ons laten weten dat u het niet eens bent met het besluit op de aanvraag. Als de gemeente of provincie de Omgevingsdienst West-Holland de opdracht geeft de vergunning te weigeren, in te trekken of aanvullende voorwaarden op te stellen, dan laten we u dat weten in een ontwerpbesluit. U kunt dan een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor vragen over wet Bibob kunt u mailen naar bibob@odwh.nl.