Checklist vergunningplichtige interne verbouwing

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Situatietekening

Voeg een situatietekening bij van het betreffende perceel, met daarop aangegeven het te verbouwen pand, op schaal 1:1000 of 1:500. Voeg een noordpijl toe.

Plattegrond(en)

De plattegrond(en) moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • De schaal moet 1:100 zijn, voorzien van maatvoering.
 • Voeg alleen een plattegrond (bestaand en nieuw) toe van de verdieping(en) waar de constructieve wijziging plaatsvindt. Bestaande situatie: alle verdiepingen, inclusief dragende wanden, brandcompartimenten en vluchtroutes. Nieuwe situatie: alleen tekeningen van de gewijzigde plattegronden.
 • Op de plattegronden staan de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten aangegeven (zoals: woonfunctie, verblijfs-, bad-, toilet-, berg-, en meterruimte)
 • Bij een niet-woonfunctie: tevens het maximale aantal personen per ruimte en de (sub)brandcompartimentering (contouren en aantal min. brandwerendheid incl. raam en deur). Maatvoering: binnenwerkse maten van het pand incl. alle dragende en ondersteunende elementen (onder andere wanden en balken).
 • Op de tekening moet de (sub)brandcompartimentering worden aangeven (contouren en aantal minuten brandwerendheid aangeven incl. deuren en ramen).
 • Rookmelders in woningen.
 • Vluchtroutes (draairichting deuren en aantal minuten brandwerendheid van de vluchtroute).
 • Trappen en vloerafscheidingen op tekening (voorzien van voldoende maatvoering)
 • Indien van toepassing opstelplaats cv of technische ruimte.

Doorsnede tekeningen

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Doorsnede tekening van de bestaande en, wanneer deze wijzigt, nieuwe situatie.
 • Bij woning scheidende vloeren de weerstand tegen brand (in minuten WBDBO) en de wering van geluid (in dB) op de tekening aangeven.
 • Maatvoering: verdiepingshoogte, vloerdikte en het hoogste punt van het bouwwerk (bouwhoogte) maten t.o.v. Peil = 0 (Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer begane grond.
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond).
  • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0.
  • De overige vloerpeilen t.o.v. Peil =0.
  • Hoogste punt bouwwerk ten opzicht van Peil = 0

Geveltekeningen inclusief belendende gebouwen

 • De bestaande gevels. Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Nieuwe gevels alleen nodig bij een gevelwijziging (zie verder checklist gevelwijziging).

N.B. Het plaatsen van een ventilatierooster wordt ook gezien als gevelwijziging (zeker bij monumenten). Indien een nieuwe rookgasafvoer aan de gevel en/of bovendaks is voorzien, dient dit op de geveltekening te worden aangegeven.

Details

 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20 , voorzien van voldoende maatvoering.
 • Detail van een nieuwe scheidingswand of vloer (indien van toepassing).
  • Minimaal 1 detail in verticale doorsnede voorzien van materialisering en brandwerendheid.

Ventilatie voorzieningen

Geef toelichting op de wijze van ventileren van alle ruimten, met vermelding van de bijbehorende voorzieningen zoals ventilatieroosters, mechanische ventilatie, etc. (inclusief de capaciteit van deze voorzieningen in dm3 per seconde).

Bodemonderzoek

Bij een functiewijziging op de begane grond- of souterrain verdieping waarbij een functieruimte (bijvoorbeeld een opslagruimte), wijzigt in een verblijfsruimte is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Daglicht berekening

De berekening is alleen nodig bij een nieuwe verblijfsruimte(n) in een woning, waarin een kleiner glasoppervlak aanwezig is dan < 0,8 m2.

Bouwveiligheidsplan

 • Bij een ingrijpende verbouwing en/of percelen waar geen ruimte op het eigen perceel is voor al het materieel en materiaalopslag: een bouwveiligheidsplan met in ieder geval gegevens over het bouwplaatsinrichtingsplan, waar containers, bouwmaterialen e.d. gepland zijn. Indien van toepassing een monitoringsplan i.v.m. het voorkomen van schade aan de belendingen.
 • Indien van toepassing: een stempelplan.

Brandveiligheids installaties (alleen van toepassing voor een bedrijfspand)

Aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels, enzovoort.

Constructieve gegevens

 • Constructieprincipe, indienen bij de vergunningsaanvraag
  • Constructietekening en (bij grootschalige verbouwing een) berekening, inclusief opvang van de bestaande gevel en eventueel benodigde, funderings- dan wel opvangbalken en andere ondersteuningsconstructies.
  • Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden, dient de weerstand tegen het bezwijken bij brand te worden aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt. Berekening van de opvang op de bestaande fundering.
  • Indien van toepassing schematisch funderingsoverzicht en sondering(en).
 • Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden  Detailtekeningen en berekening, waaronder mogelijk benodigde opvangbalk, met de bijbehorende brandwerendheid. Indien van toepassing : grondmechanisch advies en palenplan.

Overige onderzoeken

Natuur: Gebieds- en soortenbescherming
In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200