Checklist vergunningplichtige dakkapel

Wilt u controleren of uw dakkapel vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck bij het Omgevingsloket.

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Situatietekening

Lever een situatietekening in. Zorg ervoor dat de schaal 1:1000 is en dat er een noordpijl is toegevoegd.

Kleurenfoto’s

Voeg foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing toe.  Voeg eventueel foto’s van vergelijkbare dakkapellen binnen dezelfde architectuureenheid toe.

Plattegrond(en)

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering
 • Inclusief de afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en het hart van de woning-scheidende bouwmuur of de buitenzijde van de zijgevel
 • Alleen de plattegrond (bestaand en nieuw) van de verdieping waar de dakkapel wordt geplaatst
 • Op de plattegronden staan de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten aangegeven (zoals: woonfunctie, badruimte, toiletruimte, bergruimte, verblijfsruimte, meterruimte).

Doorsnede tekeningen

 • Doorsnede tekening, dwars op de dakkapel, zowel van de bestaande als de nieuwe situatie. Van belang hierbij is:
  • De afstand (verticaal gemeten) tussen de onderzijde van de dakkapel en de dakvoet (= onderrand dakvlak)
  • De afstand (verticaal gemeten) tussen de bovenzijde van de dakkapel en de daknok
  • De hoogte van de dakkapel
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering
 • De hoogte van de bovenkant vloer van de verdieping waar de dakkapel komt ten opzicht van Peil =0 en de hoogte van de borstwering (Peil = 0 is de bovenkant afgewerkte vloer begane grond)
 • De hoogte van de bovenkant afgewerkte nok ten opzichte van Peil = 0
 • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0

Geveltekeningen inclusief belendende gebouwen

 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering
 • Geveltekeningen van zowel van de bestaande als de nieuwe situatie (van de gevel waar de dakkapel op zit) en bij een hoekpand ook de zijgevel. Tevens moeten de zijwangen van de dakkapel worden getekend. Ook is van groot belang de breedte van de dakkapel en de breedte van het dakvlak waarop de dakkapel wordt geplaatst
 • Ook moet worden aangegeven hoeveel dakpannen er nog boven en onder de dakkapel aanwezig blijven en hoe dit bij de dakkapellen op hetzelfde bouwblok is
 • Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de dakkapel
 • Ventilatieroosters aangeven
 • Draairichting ramen en deuren aangeven

Details

 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering
 • 3 details in verticale doorsnede: aansluiting bovenkant dak/dakkapel, aansluiting dak/gevel dakkapel, aansluiting dakkapel/ onderkant dak; Minimaal 1 detail in horizontale doorsnede: aansluiting voorgevel/zijgevel dakkapel. Bij monumenten zijn alle horizontale details nodig
 • De volgende zaken zijn aangegeven: de brandwerendheid (in minuten WBDBO) en de warmteweerstand (Rc-waarde in m2K/W) van dak en zijwangen en de isolatiewaarde van het glas (U-waarde in W/m2K).
 • Alleen bij geluid belaste gevels (vaak bij gevel aan een doorgaande weg en/of weg met tram): op tekening aangeven dat hetzelfde voorzieningenniveau (bv. dubbel glas, suskast, kierdichting) aanwezig is als de bestaande woning (het rechtens verkregen niveau)

Constructieve gegevens

 • Constructieprincipe (indienen bij de aanvraag)
 • Als de kapconstructie wijzigt: een constructietekening van de nieuwe spanten en van de raveelbalken

Overige onderzoeken

In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag.

Als de kapconstructie wijzigt: voeg (detail)tekeningen en berekening van de gewijzigde kapconstructie toe, inclusief controle van de bestaande kapconstructie.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Het Bouwloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoonnummer Bouwloket: 071 - 408 3200.