Checklist sloopmelding

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Algemeen

Deze categorie is van toepassing bij het slopen van een gebouw of gedeelte daarvan, waarbij minimaal 10 m3 sloopafval vrijkomt. Doet u een sloopmelding? Dan moet u onderstaande gegevens aanleveren.

Onderzoeken

 • Een sloopveiligheidsplan (artikel 8.7 van het Bouwbesluit). Het veiligheidsplan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
  • a. ten minste een situatietekening waaruit de sloopplaatsinrichting blijkt met:
   • 1 de toegang tot de sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding (hekwerken) en afsluiting van de sloopplaats
   • 2 de ligging van het perceel waarop gesloopt wordt, hieruit moet o.a. blijken: de belendende bebouwing/bouwwerken en de omliggende wegen
   • 3 de aan- en afvoerwegen van sloopverkeer
   • 4 de laad-, los- en hijszones en eventuele wegafzettingen
   • 5 de plaats van bouwketen, de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen, zoals b.v. (afval)containers, hijskranen, hoogwerkers, steigers, etc. etc.
   • 6 de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen (klikmelding bij het Kadaster)
   • 7 de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
 • b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en daarbij toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden
 • c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  • 1 de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem
  • 2 de uitgangspunten voor een bemalingsplan
  • 3de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken

Rapport akoestisch onderzoek: Indiende sloopwerkzaamheden niet op werkdagen of op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd plaatsvindt en/of wanneer de werkzaamheden de hieronder aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur overschrijden.

 

In elk geval moet er bij uitvoering van bouwwerkzaamheden op deze genoemde tijden gebruik worden gemaakt van de best beschikbare technieken en meest gunstige werkwijze.

 • Rapport trillingenonderzoek: indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van het Bouwbesluit
 • Om overlast en schade door trillingen te vermijden zijn speciale richtlijnen opgesteld (zie hiervoor hoofstuk 7.1.3 van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid)
 • Een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.
  In dit rapport dient met foto’s en tekeningen (op schaal) te worden aangegeven waar de direct waarneembare asbest zich bevindt in het gebouw. Dit leidt tot een rapport type A. Wanneer de inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat op niet-direct waarneembare plaatsen asbest aanwezig is, moet een aanvullende inventarisatie (type B) worden uitgevoerd.

Mobiele puinbreker

Als er sprake is van een mobiele puinbrekerinstallatie moet u een formulier melding mobiele puinbreker indienen.

 • Certificaten puinbreker inclusief akoestische gegevens
 • Hoeveelheid ter plaatse te breken steenachtig materiaal
 • Naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat

Overige onderzoeken

In sommige gevallen, afhankelijk van het type te slopen bouwwerk en de locatie, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Ecologische Quickscan inzake de gebieds- en soortenbescherming (bv huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Hou hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw  sloopmelding.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200