Checklist kapvergunning

Heeft u een kapvergunning nodig? Controleer dat bij het Omgevingsloket.

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen.

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Kleurenfoto’s

Voeg foto’s van de houtopstanden toe die geveld dienen te worden. De foto’s moeten genummerd te worden aan de hand van de situatietekening.

Plattegrond(en)

Situatietekening van het perceel met de locaties van de houtopstanden met de volgende gegevens:

 • De locaties van de te vellen houtopstanden. De te vellen houtopstanden zijn genummerd en voorzien van een rood kruis.
 • De locaties van de houtopstanden die niet geveld dienen te worden.

Een lijst met de te vellen houtopstanden

 • Het aantal houtopstanden.
 • Een beschrijving per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat (Nederlandse naam en Latijnse naam).
 • Per houtopstand de diameter van de stam in centimeter gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.
 • Een beschrijving per houtopstand waarom de houtopstand geveld dient te worden.
 • Een beschrijving per houtopstand of de stobben worden uitgefrezen of worden uitgegraven.
  • Opgemerkt moet worden dat bij het uitgraven van stobben er in bepaalde gevallen een vergunning aangevraagd moet worden voor de activiteit aanleggen. Of er een vergunningplicht is hangt af van wat er in het bestemmingsplan beschreven staat. Om te voorkomen dat er ook een vergunning moet worden aangevraagd voor de activiteit aanleggen wordt geadviseerd om de houtopstanden uit te frezen.
 • Een beschrijving per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent.
  Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Flora en Fauna Quickscan

 • Het onderzoek moet in gaan op soortenbescherming. Er vindt een toets plaats aan de Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming (van kracht per 1-1-2017).
 • Welke beschermde flora en fauna komen in het plangebied voor en wat zijn de effecten van het plan op deze soorten? Is het initiatief planologisch haalbaar? (met andere woorden: wordt de Wet natuurbescherming overtreden? Kan aan de verplichtingen van de Wet natuurbescherming worden voldaan?).
  • Opgemerkt moet worden dat bij grote projecten, waarbij een groot aantal houtopstanden gekapt moeten worden, het verstandig is het onderzoek te laten uitvoeren door een bureau dat is aangesloten bij het netwerk groene bureaus, zie www.netwerkgroenebureaus.nl.
 • Een duur en uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig. Bij kleinere projecten zoals de kap van drie houtopstanden kan bijvoorbeeld een hovenier het onderzoek uitvoeren.

Uiteindelijk moet u een onderzoeksrapport aanleveren. Het rapport moet de volgende paragrafen bevatten:

 • Inleiding:
  Een korte beschrijving van het initiatief, en met name de beoogde ingrepen.
 • Wettelijk kader:
  H​​​​et onderzoek moet worden uitgevoerd om te bepalen of de Wet natuurbescherming wordt overtreden.
  Een korte beschrijving van de (betreffende bepalingen van de) Wet natuurbescherming waaronder de zorgplicht en de verschillende niveaus van bescherming.
 • Onderzoek:
  Beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethode waarmee tot de effectenbeoordeling is gekomen. Van welke bronnen en kennis is gebruik gemaakt. Het onderzoek moet bestaan uit literatuuronderzoek en een oriënterend veldbezoek door een deskundige.
 • Soortenbescherming:
  Voorkomende soorten en functiesoorten. Beschrijving of de onderstaande diergroepen voorkomen in het plangebied:

  • Grondgebonden zoogdieren
  • Vleermuizen
  • Algemene broedvogels
  • Vogels met een jaarrond beschermd nest (categorie 1 tot en met 5)
  • Amfibieën
  • Reptielen
  • Vissen
  • Ongewervelden (= weekdieren, libellen, vlinders)
  • Vaatplanten
 • Functies:
  Beschrijving welke functie(s) het plangebied voor de voorkomende soorten heeft. Te denken aan:

  • Vliegroutes
  • Broedgebied
  • Foerageergebied
  • Overwinteringshabitat
  • Voortplantingshabitat
  • etc.
 • Effecten van het initiatief op de soorten
 • Beschrijving of de voorkomende soorten door het initiatief verstoord, verontrust, gedood, etc. Veranderen of verdwijnen functies van het gebied. Tevens een toelichting of de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Met tot slot een beschrijving of een ontheffing wordt aangevraagd.
 • Mitigerende maatregelen:
  Beschrijving van de mitigerende maatregelen.
 • Conclusie:
  Beschrijving van de eventuele mitigerende maatregelen en beschrijf of het mogelijk is een ontheffing aan te vragen. Concludeer of de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Geef zicht op de haalbaarheid van het plan: is een ontheffing noodzakelijk en kan deze worden verkregen?
  Let op: In dit hoofdstuk moet overzichtelijk gepresenteerd worden welke mitigerende maatregelen genomen moeten worden. Met daarnaast nogmaals een beschrijving van de zorgplicht en de bijbehorende maatregelen. Met ook een beschrijving van eventuele aanbevelingen.
 • Literatuur:
  Beschrijving van de geraadpleegde literatuurbronnen, websites, enzovoort.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3200