Wet geluidhinder – Korte Meentweg en Leeuwerikstraat te Woerdense Verlaat - 7 juni 2024 tot en met 19 juli 2024

Korte Meentweg, Woerdense Verlaat, Nederland

Publicatiedatum

06-06-2024

Bijlagen

Bestand Datum Bestandstype Bestandsgrootte
Beschikking en bijlagen’ 7 juni 2024 PDF 17.87MB
Begeleidende brief definitief besluit hogere waarden IKC Woerdense Verlaat 7 juni 2024 PDF 149.93KB
Publicatie definitief besluit 7 juni 2024 PDF 193.51KB
Definitief besluit hogere waarden IKC Woerdense Verlaat 7 juni 2024 PDF 4.51MB

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Korte Meentweg (N463).

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het plan wordt de mogelijkheid geboden om door maximaal 14 woningen, waarvan 6 grondgebonden en 8 appartementen aan de zuidzijde (Korte Meentweg 13) en een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de noordzijde (Leeuwerikstraat 2-4) te realiseren. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de woningen en de Integraal Kindcentrum (IKC).

Ten behoeve van het plan is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen vanwege het verkeer op de Korte Meentweg (N463) van maximaal 60 dB op de woningen en maximaal 50 dB op het Integraal Kindcentrum (IKC).

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van een hogere waarde niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek plan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Vergeleken met het ontwerp is de beschikking niet aangepast.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van vrijdag 7 juni 2024 tot en met vrijdag 19 juli 2024.

Rechtsbescherming

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen van hogere waarden, dan kunt u op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken en begint de dag na de bekendmaking van het besluit. In dit geval kunt u tot en met donder 18 juli 2024 beroep instellen. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend.

Volgens hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer staat overigens beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkel open voor belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die kunnen aantonen dat hen niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-De Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-4083100 (inhoudelijk);

-De gemeente Nieuwkoop, 14-0172 (ruimtelijke ordeningsaspecten).