Wet- en regelgeving

De Omgevingsdienst West-Holland houdt namens de opdrachtgevers toezicht op de naleving van de volgende wet- en regelgeving:

  • Wet milieubeheer (Wm)
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Wet bodembescherming (Wbb)
  • Wet geluidhinder (Wgh)
  • Bouwbesluit
  • Vuurwerkbesluit

Toezicht Wm en Wabo

De Omgevingsdienst controleert bedrijven, die onder de Wm of de Wabo vallen, op de naleving van de regels uit deze wetten. De milieuregels voor bedrijven staan in een vergunning of een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Periodieke controlebezoeken

De Omgevingsdienst bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen regelmatig. De frequentie van de controlebezoeken is afhankelijk van de mate van milieubelasting. We richten ons het meest op die bedrijven waar milieuwinst te behalen is en waar het milieurisico kan worden verkleind. In de tabel vindt u de verschillende categorieën bedrijven met de bijbehorende controlefrequentie. De bedrijven die onder de categorie eenvoudig en minimum vallen, controleert de Omgevingsdienst projectmatig, of op basis van klachten of een andere aanleiding.

Categorie Controlefrequentie
Complex Jaarlijks
Standaard Eens per drie jaar
Eenvoudig Projectmatig
Minimum Projectmatig

Voorlichting en advies

Naast het uitvoeren van periodieke controles stimuleren we de naleving van de regels door het geven van voorlichting en advies.

Het is belangrijk dat bedrijven voor oprichting, verbouwing of uitbreiding contact opnemen met de Omgevingsdienst. Een bedrijf kan dan de nieuwe bedrijfsvoering toelichten en krijgt tijdig advies over de naleving van de milieuregels.