Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving

De Nota VTH gemeenten 2023-2024 van de Omgevingsdienst verbindt uniforme regionale uitvoering op basis van een landelijk kwaliteitsniveau aan lokale maatschappelijke doelstellingen en uitvoering. Om deze verbinding te bereiken, wordt ingezet op programmatisch, risicogestuurd en omgevingsbewust toezicht en handhaving dat is afgestemd met de handhavingspartners. Dit maakt de uitvoering van toezicht en handhaving eenduidig en transparant in de keuzes en resultaten voor de aangesloten gemeenten, de provincie en burgers en bedrijven in onze omgeving.

Uitvoeringsbeleid Bestuurlijke strafbeschikking milieu

De Omgevingsdienst heeft naast bestuursrechtelijke instrumenten – zoals een dwangsom of bestuursdwang – nu ook de beschikking over de bestuurlijke strafbeschikking milieu (bsbm) als handhavingsmiddel. De bsbm is een lik-op-stukinstrument dat de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de Omgevingsdienst kan toepassen bij de handhaving van milieudelicten. Wanneer de Omgevingsdienst een bsbm uitvaardigd, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. In het Uitvoeringsbeleid Bsbm heeft de Omgevingsdienst vastgelegd in welke situaties strafrechtelijk wordt gehandhaafd, eventueel in combinatie met bestuursrechtelijke handhaving.