Nieuw rapport biedt handvatten voor uitbreiding Zuid-Hollands bijenlandschap

Welke plekken in Zuid-Holland zijn belangrijk voor welke soorten bijen? En wat kunnen we doen om het Zuid-Hollands bijenlandschap te versterken en uit te breiden? Onderzoek van Kenniscentrum insecten EIS wijst uit dat 39 bijensoorten belangrijk zijn voor Zuid-Holland. Zowel natuurgebieden als stedelijke gebieden doen het goed als het gaat om het aantal bijensoorten dat er voorkomt. Het agrarisch gebied doet het beduidend minder, met als kanttekening dat in dat gebied ook minder waarnemers actief zijn.

Dit staat in het rapport ‘Wilde bijen in Zuid-Holland: belangrijke soorten en belangrijke gebieden’ dat in juni is verschenen en waarin de huidige bijenfauna van Zuid-Holland in beeld is gebracht. In de periode 2010-2022 blijken in totaal 206 bijensoorten te zijn gevonden in de provincie, veertien meer dan bij de laatste telling in 2017. Ook is een aantal eerder als “verdwenen” bestempelde soorten weer teruggevonden. Toegevoegd aan de verdwenen soorten is de kleine roetbij. Het rapport is overhandigd tijdens de Groene Cirkel Bijenlandschap netwerkbijeenkomst voor één groot Zuid-Hollands bijenlandschap.

Versterken en uitbreiden

‘Het rapport geeft concrete handvatten om het Zuid-Hollands bijenlandschap verder in te richten en uit te breiden’, aldus gedeputeerde Berend Potjer. ‘We gaan onder meer aan de slag met het versterken van het bijenlandschap via dijken, het beheer van open-duin-gebieden en het behoud en versterken van verbindingen tussen duingebieden.’ Uit het rapport blijkt dat verschillende duingebieden belangrijke leefgebieden van de bij zijn.

Ook worden groenbeheerders de komende tijd meegenomen in het beheer van ruigtes, struikgewassen en bosranden, met onder meer aandacht voor geplande bosaanplant. Verder staan lokale acties op de planning, zoals een gesprek met Rotterdams Havenbedrijf over de koolzwarte zandbij en zwaluwbij. Voor initiatieven voor maatregelen in landbouwgebieden en het invoeren van natuurinclusieve landbouw wordt de samenwerking met het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied gezocht.

Groene Cirkels Bijenlandschap

Uit het rapport blijkt dat in natuurgebieden veel bedreigde bijensoorten voorkomen die op de zogeheten ‘Rode Lijst’ staan. Onder andere in de Biesbosch en op de Maasvlakte komen sterk geïsoleerde bedreigde bijensoorten voor. De bedreigde soorten zijn de doelsoorten van de Groene Cirkels Bijenlandschap. Er wordt met tientallen partners gewerkt aan een bijvriendelijke omgeving door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken. De aanpak van de Groene Cirkels Bijenlandschap is zeer effectief: de afgelopen jaren is het aantal soorten bijen in de regio waar de cirkel actief is, al met 34 procent toegenomen.

Figuur 7: Op deze kaart is per hokje van 1×1 kilometer te zien hoeveel bijensoorten er gevonden zijn in de periode 2010-2022. Grofweg concentreert de soortenrijkdom zich in natuurgebieden en stedelijke gebieden.

Figuur 11: Op deze kaart zijn de belangrijke bijengebieden voor de bijzondere bijensoorten gemarkeerd.

Meer weten over de bij?

Kijk op www.bijenlandschap.nl. Hier staan allerlei praktische tips en tricks om de bij zelf een handje te helpen.