Integrale transportcontrole door politie, RDW en Omgevingsdienst West-Holland

Op woensdag 23 augustus 2023 vond in Leiden een grote gezamenlijke transportcontrole plaats van de Politie Eenheid Haaglanden, RDW en Omgevingsdienst West-Holland. De controle is als pilot opgezet om de samenwerking tussen de diensten te verstevigen en een signaal af te geven dat transportcontroles in de regio worden aangescherpt.

Voor Dennis, Willem en Ard van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) begint de dag vroeg. Op woensdagochtend om 7.45 uur treffen de collega’s van Politie Eenheid Haaglanden (Team Milieu en Team Verkeer), RDW en ODWH elkaar op de parkeerplaats van Rijkswaterstaat Steunpunt N11 in Leiden. Nog een laatste uitwisseling van informatie voordat iedereen positie inneemt. Al snel start de motorpolitie met het steekproefsgewijs vrachtverkeer van de weg te halen. Opgesteld in grote parkeervakken wordt het vrachtverkeer gecontroleerd door politie, RDW en ODWH. Waar de politie en RDW controleren op onder andere rij- en kentekenbewijs, rijden onder invloed en transportveiligheid, checkt de Omgevingsdienst een onbekender aspect van de controle, namelijk de Wet Milieubeheer.

Toezicht en handhaving op afval- en grondtransport

Eén van de taken van Omgevingsdienst is toezicht houden op de Wet Milieubeheer en waar nodig handhaven. Onderdeel van deze wet is het toezicht op het transport van afval en grond. Dit werd tijdens de gezamenlijke controle door de Omgevingsdienst onder de loep genomen. Toezichthouder Dennis legt uit: “Wie afvalstoffen zoals bedrijfsafval of sloopafval inzamelt, transporteert, hierin bemiddelt of handelt moet geregistreerd zijn op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Wij controleren deze registratie. Ook checken we de aanwezigheid van begeleidingsbrieven en de juistheid hiervan. Alleen met een juiste en volledige begeleidingsbrief mag het afval vervolgens weer in ontvangst genomen worden. Dit geldt ook voor het transport van grond.”

De begeleidingsbrief is erg belangrijk. In de brief staat informatie over het type afvalstoffen, waar het afval vandaan komt, waar het heen gaat en wie opdracht gegeven heeft voor het transport. Ook bij grondtransport zijn deze documenten nodig. Dennis: “Tijdens een controle checken we niet alleen de documenten, maar gaan we ook daadwerkelijk de vrachtwagen ín. Dit om te controleren of de informatie die op de documenten staat klopt met wat er in de vrachtwagen ligt.” En wat gebeurt er als de documenten niet kloppen met de lading? “Dit is strafbaar en kan leiden tot een milieu,- en economisch delict, een fikse boete en tot een stillegging van het transport. Omgevingsdienst West-Holland kan in dat geval zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden.”

Resultaat

Tijdens deze integrale transportcontrole zijn in totaal 26 vrachtwagens gecontroleerd. ODWH heeft de afvaltransporten onderzocht op de aanwezigheid van begeleidingsbrieven en de juistheid hiervan. In acht gevallen is een nader onderzoek door de Omgevingsdienst nodig. In enkele gevallen wordt onderzocht of er opzettelijk verkeerde informatie is gebruikt wat niet overeenkomt met lading of bestemming.
Politie Eenheid Haaglanden, RDW en ODWH scherpen met deze pilot de controle op transport in de regio aan. De diensten zijn tevreden over het resultaat en zullen de pilot verder evalueren en waar nodig aanpassen.

Foto’s: Omgevingsdienst West-Holland