Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het doel van de Woo is een (meer) transparante en actief openbaar-makende overheid. De Woo verplicht dus tot het uit eigen beweging openbaar maken van documenten. In de Woo is een lijst van categorie├źn informatie opgenomen die in beginsel openbaar moeten worden gemaakt, maar ook wanneer actieve openbaarmaking ingevolge de Woo achterwege blijft. De openbaarmaking van documenten zal op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip geschieden via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Woo? Dan kunt u contact opnemen via info@odwh.nl.