Saneringsprogramma Persant Snoepweg Leiderdorp

Vanwege het autoverkeer op de Persant Snoepweg heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluidreducerende maatregelen opgenomen. Het saneringsprogramma is gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Staatssecretaris heeft de maatregelen en de waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de woningen vastgesteld. Dit besluit met het vastgestelde saneringsprogramma en de lijst met vastgestelde geluidsbelastingen is nu klaar en kunt u gedurende 6 weken inzien. U vindt de stukken onderaan deze pagina.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan op 6 juni 2024. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via geluidsanering@odwh.nl

Beschikking geluidbelasting en maatregelen Persant Snoepweg
Saneringsprogramma Persant Snoepweg
Bijlage 1 Overzicht saneringswoningen
Bijlage 1A Niet gemelde woningen
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
Bijlage 3 Formulier UK-s
Bijlage 4 Beschrijving geluidisolatietraject