Wet geluidhinder – project ‘Schipholweg-Oost’/10 november 2023 t/m 21 december 2023

Besluit Wet geluidhinder – ontwerp reconstructie besluit en ontwerpbesluit hogere waarde reconstructie Schipholweg-Oost te Leiden.

  • Ontwerp reconstructiebesluit in het kader van de Wet geluidhinder voor de herinrichting van het tracédeel Schipholweg-Oost, als onderdeel van de Leidse Ring Noord.
  • En ontwerpbesluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder voor de reconstructie van de Schipholweg-Oost gemeente Leiden.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een reconstructiebesluit Wet geluidhinder genomen voor de herinrichting van de Schipholweg-Oost. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van een wegreconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Het is de bedoeling om bij de herinrichting van het tracédeel (Schipholweg-Oost) geluidmaatregelen te treffen in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Met het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan niet voor alle woningen de reconstructie worden opgeheven.

Voor negen appartementen moet een hogere waarde van ten hoogste 59 dB worden vastgesteld (ontwerp hogere waarde besluit). Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het wegverkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifieke situatie
een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien
U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking inzien van vrijdag 10 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023.

1. Beschikking en bijlagen

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbesluiten worden ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar tel. (071) 408 3100.