Nieuwveenseweg 25 in Nieuwkoop/3 mei t/m 14 juni 2024

Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 39c (goedkeuring evaluatierapport) en artikel 39d (goedkeuring nazorgplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Vibu Projectontwikkeling BV. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan. voor de locatie Nieuwveenseweg 25 in Nieuwkoop, kadastraal bekend als Nieuwkoop, sectie A, nummer 7914 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA056900936.

 

Verkorte procedure
De verkorte procedure wordt gevolgd.

Beschikking
Wij hebben besloten in te stemmen met het evaluatierapport en nazorgplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 03 mei t/m vrijdag 14 juni 2024.

1. Beschikking en bijlagen

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

 

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via de volgende link: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/bezwaar/@8075/bezwaar-beslissing/

 

Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan niet open voor het ontvangen en in behandeling nemen van bezwaarschriften.

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De Voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via het digitale loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of E-Herkenning).

 

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsdienst via (071) 408 3100 of info@odwh.nl. Meld hierbij het zaaknummer: 2023-014436.