Zuideinde 3C te Nieuwkoop - 18 juli t/m 4 september

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een saneringsplan ontvangen met betrekking tot artikel 28 en 39 van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Grondslag B.V. Het saneringsplan is ingediend voor de locatie Zuideinde 3C te Nieuwkoop, kadastraal bekend als gemeente Nieuwkoop, sectie A, nummer 7556 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA056901822.

Verkorte procedure

De melder heeft verzocht de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren. De beschikking zal derhalve zonder voorafgaande ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking

Wij hebben besloten dat sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is en in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien

De beschikking met bijlagen kunt u inzien van dinsdag 18 juli 2023 tot en met maandag 4 september 2023

1. Beschikking en bijlagen

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van Ons kenmerk: D2023-020672 3/3 “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppen en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Vermeld in uw bezwaarschrift

 uw naam en adres
 de datum waarop u het bezwaarschrift stuurt
 het zaaknummer
 waar u het niet mee eens bent en waarom
 uw handtekening

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via de volgende link: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/bezwaar/@8075/bezwaar-beslissing/

Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan niet open voor het ontvangen en in behandeling nemen van bezwaarschriften.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De Voorzieningenrechter kan
bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD of E-herkenning). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de omgevingsdienst via 071-4083100 of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023-008414.