Kaasmarkt Leiden- 7 juli t/m 17 augustus

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 15 juni 2023 een melding ontvangen ingevolge artikel 39c (goedkeuring evaluatierapport) en artikel 39d (goedkeuring nazorgplan) van de Wet bodembescherming (Wbb). Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan voor de locatie Kaasmarkt 2-8 in Leiden. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Leiden, sectie I, nrs. 2697, 2821, en 2779 (allen ged.) Dit betreft percelen die in het jaar 2017 binnen de contour van de interventiewaarde overschrijdingen in het grondwater gelegen lagen. In 2017 werd ingestemd met het vernieuwde saneringsplan ten behoeve van de grondwatersanering. De locatie is geregistreerd onder de locatiecodes AA054600330 (uitpandig) en AA054603859 (inpandig).

Beschikking

Wij hebben besloten in te stemmen met het evaluatierapport en nazorgplan.

Bijlagen

Beschikking en bijlagen

Publicatie Kaasmarkt 2-8 in Leiden

Inzage

De inzagetermijn van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023.

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Leiden, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden .
U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via de volgende link: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/bezwaar/@8075/bezwaar-beslissing/
Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst 071-4083100 of per mail via meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023-002598.