Definitief besluit intrekking omgevingsvergunning Vondellaan 41 te Leiden (IJshal) - 28 juli t/m 8 september

De Omgevingsdienst West‐Holland heeft op 21 februari 2023 een verzoek ontvangen van het bestuur van de Schaatshal Leiden voor het intrekken van de verleende omgevingsvergunning(en) voor de inrichting aan de Vondellaan 41 in Leiden wegens het beëindigen van de activiteiten.
Voor het intrekken van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien
De stukken kunt u inzien van vrijdag 28 juli tot en met vrijdag 8 september 2023 op www.odwh.nl/inzagen.

1. Beschikking en bijlagen

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West‐Holland via 071‐4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023‐000985.