De Hooge Krocht in Noordwijk -12 juli t/m 23 augustus

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verbindt voorschriften aan de vigerende omgevingsvergunningen van Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. Het bedrijf is gevestigd op de locatie De Hooge Krocht 151 te Noordwijk.

Voor het verlenen van de wijziging omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De voorschriften hebben betrekking op de verbeteringen zoals voorgesteld door Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel BV.

De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen van woensdag 22 februari 2023 tot en met dinsdag 4 april 2023 op het gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk. Tijdens de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 Wilt u de documenten inzien?

U kunt de definitieve vergunning inzien van woensdag 12 juli 2023 tot en met dinsdag 23 augustus 2023.

1. Beschikking en bijlagen

Bent u het niet eens met de beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instellen tegen deze definitieve beschikking en de bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • het zaaknummer
  • waar u het niet mee eens bent en waarom
  • uw handtekening

U stuurt uw brief naar: De rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302 2500 EH DEN HAAG. U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: Dos-2022-0000063.