Haarlemmerweg 49 Leiden/26 april t/m 7 juni 2024

Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) en 28 en 39 (goedkeuring saneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Geofoxx namens Vlasveld B.V. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging en de instemming met het ingediende saneringsplan voor de locatie Haarlemmerweg 49A te Leiden, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie K, nummers 4372, 4393, 4917 en 5053 (alle gedeeltelijk). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA054600238.

 

Procedure

De procedure voor het nemen van het besluit was geschorst van 9 tot en met 27 februari 2024 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens voor een volledige aanvraag (artikel 4:5 jo. 4:15 Awb). Op 18 maart 2014 hebben wij een ontwerpbeschikking opgesteld (kenmerk D2024-026706), welke zes weken ter inzage heeft gelegen in het Stadskantoor te Leiden. Gedurende deze periode is een zienswijze ingediend door Geofoxx namens Vlasveld B.V. Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij de definitieve beschikking op enkele punten (voorschriften) gewijzigd.

Beschikking
Wij hebben besloten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering spoedeisend is en onder voorwaarden in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 26 april 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024.

1. Beschikking en bijlagen

 

Beroep

Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend. De bestuursrechter beoordeelt of u belanghebbende bent. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via het digitale loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of EHerkenning).

 

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: De gemeente leiden, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsdienst via 071-4083100 of meldingwbb@odwh.nl. Meld hierbij het zaaknummer: 2023-016487.