Concept saneringsprogramma Rijnsburgerweg Leiden

Vanwege het autoverkeer op de Rijnsburgerweg heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen langs deze weg op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. Woningen op deze lijst komen in aanmerking voor een onderzoek om te bepalen of het geluidniveau, vanwege het wegverkeer, in deze woningen voldoet aan de wettelijke norm. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986 met destijds een geluidbelasting hoger dan 60 dB. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en kunt u inzien. U vindt de stukken onderaan deze pagina. Als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ (reactie) indienen.

Zienswijzen geven

De zienswijze kunt u van 2 december 2022 tot en met 12 januari 2023 indienen. Richt uw brief aan het college van B&W van de gemeente Leiden p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Wat gebeurt er daarna?

Als de inzageperiode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede inzageperiode. Na deze periode kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen. Echter vanwege een beperkt aantal gespecialiseerde adviesbureaus moet u er rekening mee houden dat hier lange tijd tussen kan zitten.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 06 – 57 80 41 55 | w.hoekman@odwh.nl

Concept saneringsprogramma
Bijlage 1: Lijst saneringswoningen
Bijlage 1A: Lijst niet gemelde woningen
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek
Bijlage 3: Uk-s formulier
Bijlage 4: Beschrijving onderzoek gevelisolatie
Beschikking I&W