Saneringsprogramma Restant Hillegom

Vanwege het autoverkeer op de Barthenweg, Beeklaan en Leidsestraat heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, is een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Het saneringsprogramma is gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Staatssecretaris heeft de waarden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de woningen. Dit besluit met het vastgestelde saneringsprogramma en de lijst met vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelastingen op de woningen is nu klaar en staan gedurende 6 weken onderaan deze pagina.

Bezwaarschrift

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan op 3 augustus 2022. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is en er geen bezwaren op gekomen zijn kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen. Echter vanwege een beperkt aantal gespecialiseerde adviesbureaus moet u er rekening mee houden dat hier lange tijd tussen kan zitten. Wanneer het zover is ontvangen eigenaren hierover informatie.

Wilhelminalaan valt niet meer onder project Restant Hillegom

In het concept saneringsprogramma Restant Hillegom waren ook saneringswoningen vanwege de Wilhelminalaan opgenomen. De reden dat deze woningen niet meer in dit saneringsprogramma staan is omdat de gemeente het voornemen heeft om de Wilhelminalaan her in te richten. De definitieve plannen zijn nog niet bekend. Herinrichting van de weg kan gevolgen hebben voor de geluidbelasting. Daarom stagneert het proces voor de betrokken woningen. De herinrichtingsplannen voor de Wilhelminalaan hebben geen invloed op de Barthenweg, Beeklaan en Leidsestraat. Vandaar dat het proces voor de saneringswoningen vanwege deze wegen wel door kan gaan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 06 – 57 80 41 55 | w.hoekman@odwh.nl

 

Saneringsprogramma Restant Hillegom

Bijlage 1: Lijst saneringswoningen

Bijlage 1A: Niet gemelde woningen Bartenweg

Bijlage 1B: Niet gemelde woningen Beeklaan

Bijlage 2A: Akoestisch onderzoek Bartenweg

Bijlage 2B: Akoestisch onderzoek Beeklaan

Bijlage 2C: Akoestisch onderzoek Leidsestraat

Bijlage 2D: Notitie zienswijze Margrietenlaan 13

Bijlage 3: Uk-s formulier

Bijlage 4: Beschrijving geluidisolatieproject

Beschikking I&W