Concept saneringsprogramma Oranje Nassaulaan en Oosteinde

Vanwege het autoverkeer op de Oranje Nassaulaan en Oosteinde heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen langs deze wegen op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. De reden hiervoor is dat de geluidbelasting op de gevel van deze woningen destijds hoger was dan 60 dB en de woningen een bouwjaar hebben voor 1986. Voor deze woningen is de saneringsregeling van de Wet geluidhinder van toepassing. Saneringswoningen komen zo nodig in aanmerking voor maatregelen om de geluidbelasting op en/of in de woningen te verminderen. Het is de taak van de gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op te stellen.

Saneringsprogramma

In het saneringsprogramma zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en kunt u inzien. U vindt de stukken onderaan deze pagina. Als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ (reactie) indienen

Zienswijze

U kunt tot en met 1 maart 2023 een ‘zienswijze’ indienen bij het college van B&W van de gemeente Teylingen p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Wat gebeurt er daarna?
Als de inzageperiode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede inzageperiode.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 06 – 57 80 41 55 | w.hoekman@odwh.nl. Zij is van maandag tot en met donderdag aanwezig.

Concept saneringsprogramma Oranje Nassaulaan en Oosteinde
Bijlage 1: Overzicht saneringswoningen
Bijlage 1A: Niet gemelde woningen
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek
Bijlage 3: Formulier UK-s
Bijlage 4: Beschrijving onderzoek gevelisolatie
Beschikking I&W