Wettelijke taken

Voor alle gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland verzorgt de Omgevingsdienst de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvragen op het onderdeel milieu. Samen met de gemeente Noordwijk en de Provincie Zuid-Holland verzorgen wij daarnaast de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen op het onderdeel bouw.

Gemeenten hebben in een vroeg stadium te maken met nieuwbouw- en renovatieprojecten van bedrijven. Vaak al voordat een bouwaanvraag is ingediend. Ook wij worden graag al vanaf de planvorming betrokken bij deze projecten. Dan kunnen we bedrijven tijdig informeren en adviseren over milieuregels. In deze adviesrol komt onze expertise goed tot haar recht.

Milieuwetten en -regels

Ongeveer 10% van de bedrijven in de regio Holland Rijnland is vergunningplichtig. De overige bedrijven vallen onder algemene milieuregels en zijn meestal meldingsplichtig. Een bedrijf mag pas starten met de bouw of inrichting als wij een vergunning hebben verleend. Ook een melding moet vooraf worden gedaan.

Overige wetten en regels

Voor sommige bedrijven gelden naast de Wet milieubeheer ook andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Waterwet. En een omgevingsvergunning dient ook te voldoen aan regels in de Horecawet en het lokale bestemmingsplan. De Omgevingsdienst werkt daarom nauw samen met de verschillende gemeenten en vele lokale partners zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio en hoogheemraadschap. Daardoor kunnen we bedrijven op een efficiënte en professionele wijze verder helpen.