Omgevingswet en Bodem

Met de komst van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Hoe de overdracht er precies uit gaat zien, is nog onderwerp van discussie. Na 2021 zijn er geen beschikking- en saneringsbevelen meer, er is een verschuiving van vergunning- naar meldingsplicht en gemeenten moeten normen opnemen in hun omgevingsplannen. Dit kunnen landelijke normen zijn, maar de gemeente kan ook zelf de norm bepalen. Er is zorg of de overdracht van gelden voldoende is voor de uit te voeren werkzaamheden.