Bruidsschat Omgevingswet

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu de Handreiking Bruidsschat Omgevingswet beschikbaar. De handreiking beschrijft hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij is gemaakt door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

De bruidsschat is de naam voor een pakket aan Rijksregels die vanaf de start van de Omgevingswet naar gemeenten toekomen. Vanaf dat moment maken ze automatisch deel uit van het omgevingsplan. Het Rijk geeft deze regels dus mee aan de gemeenten (en trouwens ook aan waterschappen). Zij kunnen er daarna, binnen bepaalde kaders, mee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door regels te schrappen of te herschrijven zodat deze passen bij de lokale situatie en ambities. De bruidsschat vormt een groot deel van het zogenaamde overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De handreiking gaat over vijf thema’s uit de bruidsschat: bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines. Alle gemeenten hebben met deze thema’s te maken. Naast deze vijf grote thema’s zijn er nog circa tien kleinere thema’s, zoals afvalwaterbeheer en lozingen; zwerfafval; energiebesparing en trillingen. Deze thema’s kunnen we, bij een vervolg op de handreiking, in overleg met opdrachtgevers nader uitwerken. Op deze manier willen we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk adviseren bij het opstellen van een omgevingsplan. Over de voortgang van dit proces heeft de Omgevingsdienst structureel overleg met de andere vier Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Claudia Lokman: C.Lokman@odwh.nl of Liesbeth van Greuningen, programmanager Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.


Foto: Nick Karvounis