Meer weten

In voorbereiding op de Omgevingswet bereidt de Omgevingsdienst diverse kennisdocumenten voor in samenwerking met haar opdrachtgevers en de ketenparnters in de regio

Handreiking advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan

In lijn met de Omgevingswet wil de Omgevingsdienst meer gebiedsgericht en integraal adviseren op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is een projectmatige aanpak voor omgevingsvisies en -planvorming. Daarom ontwikkelde de Omgevingsdienst een nieuwe werkwijze, die aansluit bij de principes van de Omgevingswet en de wens van haar deelnemers. Deze nieuwe werkwijze is opgeschreven in de Handreiking Advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan.

Bruidsschat Omgevingswet

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu de Handreiking Bruidsschat Omgevingswet beschikbaar. De handreiking beschrijft hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij is gemaakt door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

De bruidsschat is de naam voor een pakket aan Rijksregels die vanaf de start van de Omgevingswet naar gemeenten toekomen. Vanaf dat moment maken ze automatisch deel uit van het omgevingsplan. Het Rijk geeft deze regels dus mee aan de gemeenten (en trouwens ook aan waterschappen). Zij kunnen er daarna, binnen bepaalde kaders, mee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door regels te schrappen of te herschrijven zodat deze passen bij de lokale situatie en ambities. De bruidsschat vormt een groot deel van het zogenaamde overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De handreiking gaat over vijf thema’s uit de bruidsschat: bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines. Alle gemeenten hebben met deze thema’s te maken. Naast deze vijf grote thema’s zijn er nog circa tien kleinere thema’s, zoals afvalwaterbeheer en lozingen; zwerfafval; energiebesparing en trillingen. Deze thema’s kunnen we, bij een vervolg op de handreiking, in overleg met opdrachtgevers nader uitwerken. Op deze manier willen we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk adviseren bij het opstellen van een omgevingsplan. Over de voortgang van dit proces heeft de Omgevingsdienst structureel overleg met de andere vier Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Claudia Lokman: C.Lokman@odwh.nl of Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.

Tweede en laatste deel van de handreiking Bruidsschat

Ook deze wet-en regelgeving van het Rijk komt naar gemeenten!

Eind oktober volgt het tweede en laatste deel van de handreiking Bruidsschat. Bruidsschat staat voor de regelgeving die het Rijk ‘schenkt’ aan gemeenten zodra de Omgevingswet in werking treedt. In dit tweede deel van de handreiking werken we onder andere de thema’s lozen van afvalwater, bodem, archeologie en trillingen uit. Ook hierbij trekt de ODWH weer samen op met de andere omgevingsdiensten in de provincie.

Afgelopen februari leverden de vijf Omgevingsdiensten van Zuid-Holland het eerste deel van de handreiking bruidsschat Omgevingswet
De handreiking beschrijft hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. In het eerste deel zijn de onderdelen bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines beschreven. 
Regionaal wordt momenteel gewerkt aan een verdieping van deze handreiking Bruidsschat. De Leerkring Omgevingsplan, waarin alle gemeenten, provincie en ketenpartners vertegenwoordigd zijn, werken aan een plan van aanpak hiervoor. De opzet is om de thema’s uit te pluizen op artikelniveau, in kleine werkgroepen met een diverse bezetting. Dit houdt in dat we met elkaar een efficiencyslag kunnen maken. Immers, niet iedere organisatie hoeft zelf alle artikelen in de Bruidsschat uit te pluizen. De regionale werkgroep levert uiteindelijk een document aan dat een goede basis vormt voor het gesprek over keuzes en consequenties

Memo geluid onder de Omgevingswet


Wat moeten gemeenten en provincie regelen op het gebied van geluid met de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op deze vraag geeft het kernteam Omgevingswet antwoord in haar memo ‘Geluid onder de Omgevingswet’. Omdat nog niet alle wetgeving op het gebied van geluid definitief is, heeft de Omgevingsdienst een ‘levend’ document opgeteld. Zodra zaken veranderen/definitief zijn, wordt dit document ook aangepast aan de actualiteit. 

Belangrijkste wijzigingen 

Met de invoering van de Omgevingswet zijn er landelijke regelgeving nog een aantal direct werkende regels voor geluid (Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving). 
De meeste direct werkende regels uit het Activiteitenbesluit voor geluid komen te vervallen en moeten opgenomen worden in het omgevingsplan. Ook de regels uit het APV op dit punt moeten (uiteindelijk) worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Het omgevingsplan moet erin voorzien dat het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is.

Gemeenteraden moeten bij vaststellen van het omgevingsplan rekening houden met geluid van activiteiten. Het omgevingsplan moet erin voorzien dat het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw/functie aanvaardbaar is. Wat aanvaardbaar is, is afhankelijk van de specifieke plaatselijke situatie. De gemeenteraad heeft een grote vrijheid bij de wijze waarop hier invulling gegeven wordt. Hierbij kunnen bijvoorbeeld het gemeentelijk geluidbeleid, de historie en het klachtenpatroon een rol spelen. Aan de hand van een belangenafweging tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving (doelen van de Omgevingswet) moet duidelijk worden welk geluidniveau aanvaardbaar is. 

Onder de Omgevingswet moeten gemeenten voor alle gezoneerde industrieterreinen waarvoor zij bevoegd gezag zijn, de huidige geluidzones omzetten naar de GGP‐systematiek (geluidproductieplafonds). De provincie moet dit voor alle provinciale wegen doen. Voor gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen moet de gemeente een basisgeluidemissie vaststellen. Aan de hand van de basisgeluidemissie moet de geluidbelasting vanwege gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen gemonitord worden. Deze systematiek geldt in principe voor alle wegen met meer dan 1000 motor voertuigen per etmaal. 

De volledige memo 'Geluid onder de Omgevingswet' leest u hier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet via l.vangreuningen@odwh.nl.

​​​​​Handreiking werkwijze Omgevingsvisie en Omgevingsplan

In lijn met de Omgevingswet wil de Omgevingsdienst meer gebiedsgericht en integraal adviseren op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is een projectmatige aanpak voor omgevingsvisies en -planvorming. Daarom ontwikkelde de Omgevingsdienst een nieuwe werkwijze, die aansluit bij de principes van de Omgevingswet en de wens van haar deelnemers. Deze nieuwe werkwijze is opgeschreven in de Handreiking Advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan.

Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u deelnemen aan een van de activiteiten?
Neem dan contact op met Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet: L.vanGreuningen@odwh.nl.

Logo