Meer informatie

In voorbereiding op de Omgevingswet bereidt de Omgevingsdienst diverse kennisdocumenten voor, in samenwerking met zijn opdrachtgevers en de ketenparnters in de regio.

Handreiking advisering Omgevingsvisie en omgevingsplan

In lijn met de Omgevingswet wil de Omgevingsdienst meer gebiedsgericht en integraal adviseren op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid. Hier is een handreiking voor opgesteld: handreiking gebiedsgerichte advisering.

Memo geluid onder de Omgevingswet

Wat moeten gemeenten en provincie regelen op het gebied van geluid met de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op deze vraag geeft het kernteam Omgevingswet antwoord in haar memo ‘Geluid onder de Omgevingswet’. Omdat nog niet alle wetgeving op het gebied van geluid definitief is, heeft de Omgevingsdienst een ‘levend’ document opgeteld. Zodra zaken veranderen/definitief zijn, wordt dit document ook aangepast aan de actualiteit. 

De volledige memo 'Geluid onder de Omgevingswet' leest u hier

Actueel overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving

De publicatie ‘Bestuurlijke Impactanalyse’ geeft de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst informatie waarmee ze invulling kunnen geven aan de bestuurlijke afwegingsruimte. De eerste versie dateert uit 2017. Aan de hand van de definitieve Algemene Maatregelen van Bestuur Omgevingswet en de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem, geluid en natuur is de analyse geactualiseerd. Daarnaast zijn nieuwe aspecten meegenomen in de actualisatie zoals de thema’s natuur, gezondheid en bovengronds erfgoed. De mate waarin en de wijze waarop de bestuurlijke afwegingsruimte toeneemt, varieert per milieuaspect. Vooral op het gebied van bodem is er sprake van een duidelijke toename van afwegingsruimte. 

Reden is onder meer dat alle gemeenten na inwerkingtreding van de Omgevingswet ‘bevoegd gezag bodem’ zijn. Daarnaast is er op het gebied van geur, geluid en bodem sprake van meer afwegingsruimte, doordat gemeenten de mogelijkheid krijgen ‐ om binnen een bepaalde bandbreedte – eigen omgevingswaarden te stellen. Hiermee kan beter rekening worden gehouden met het aspect gezondheid. Op het gebied van geur neemt de afwegingsruimte ook toe als gevolg van een beperking van de definitie van geurgevoelige objecten.

Er lijkt geen of nauwelijks meer afwegingsruimte te komen voor externe veiligheid, luchtkwaliteit, natuur en bovengronds erfgoed.
Dat betekent overigens niet dat er met de Omgevingswet op deze aspecten geen veranderingen zijn waar gemeenten rekening mee moeten houden. Zo komt de oriëntatiewaarde als referentie voor het groepsrisico niet meer terug in de nieuwe regelgeving voor externe veiligheid.
In het algemeen ontstaat voor gemeenten meer ruimte om eigen afwegingen te maken. 

Wat een wenselijke kwaliteit is, varieert straks per gebied: Leiden heeft andere omgevingswaarden dan Nieuwkoop. De maatschappelijke opgaven voor beide gemeenten zijn anders. Met uniforme regels kan die opgave niet worden aangepakt. Daarmee wordt de afwegingsruimte voor lokale overheden vergroot. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld vaker binnen een bandbreedte soepeler of strenger normen hanteren. De impactanalyse is een handvat voor het hanteren van de normen.
De Impactanalyse bestuurlijke afwegingsruimte is tot stand gekomen met advies van de GGD en Erfgoed Leiden.

Naar: Actualisatie impactanalyse bestuurlijke afwegingsruimte Omgevingswet.

Meer informatie vindt u op de website van aandeslagmetdeomgevingswet.
Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met Rob Heemskerk, portefeuillemanager Omgevingsadvies: R.Heemskerk@odwh.nl.