Groene Cirkel Bijenlandschap 

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. Om hier iets aan te doen werken in Groene Cirkel Bijenlandschap boeren, inwoners, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties samen aan een netwerk van bloemrijke bermen, oevers, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, landbouwpercelen en recreatie- en natuurgebieden. Zo zorgen we met elkaar voor voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivers. En dat helpt. In drie jaar tijd is het aantal soorten bijen in de gemonitorde gebieden van het Bijenlandschap met 34% toegenomen! Dit blijkt uit een onderzoekt dat de Omgevingsdienst iedere drie jaar laat uitvoeren. 

Wat biedt de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst West-Holland verzorgt het programmamanagement van Groene Cirkel Bijenlandschap. Dit houdt in dat wij;

 • sturing geven aan een programma met concrete doelen voor 2023 en 2030 en de aanpak om met alle partners gezamenlijk de doelen te behalen.
 • organiseren regelmatig bijeenkomsten voor onze partners, waaronder bijeenkomsten speciaal voor groenbeheerders van gemeenten en andere organisaties voor het delen van kennis en ervaringen over bij-vriendelijke inrichting en beheer.
 • terreineigenaren kunnen terecht bij onze helpdesk voor een gratis advies van deskundigen van Wageningen Environmental Research over het bij-vriendelijk(er) maken van hun terrein.  
 • allerlei communicatie- en informatiemateriaal laten ontwikkelen over o.a. kosten en baten bijvriendelijk beheer, tips voor tuineigenaren, het vergroenen van bedrijventerreinen en inspirerende vormen van samenwerking. 
 • de samenhang van het bloemrijke netwerk elke drie jaar laten analyseren door Wageningen Environmental Research om richting te kunnen geven aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om het netwerk uit te versterken.
 • gemeenten kunnen contact met ons opnemen, wanneer ze behoefte hebben aan ondersteuning bij hun eigen initiatieven en de communicatie hierover. 
 • zorgen voor een structurele, wetenschappelijke monitoring van het aantal bijen- en zweefvliegsoorten door EIS Kenniscentrum Insecten.
Wat u als gemeente kunt doen

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van een bijenlandschap door o.a. het bijvriendelijk maken van hun groenbeheer, het ondersteunen van bijvriendelijke bewonersinitiatieven, het stimuleren van groene bedrijventerreinen en het organiseren van campagnes, informatiemarkten, lezingen etc. 
Enkele tips voor het groenbeheer:

 • Schakel waar mogelijk over op bijvriendelijk beheer van bermen, oevers, groenstroken en parken. Maai twee keer per jaar (1 of 3 keer bij minder/meer voedselrijke bodem) en voer het maaisel af. Doe dit gefaseerd en laat elke maaibeurt 15-30% van de vegetatie staan.
 • Zorg voor zoveel mogelijk inheemse beplanting (planten, struiken, bomen) met voor bijen en andere bestuivers toegankelijke nectar- en stuifmeelrijke bloemen. 
 • Koop biologische gekweekte planten en bloembollen in.
 • Werk met aannemers die aantoonbaar voldoen aan de eisen voor bijvriendelijk beheer (o.a. Kleurkeur).
 • Denk ook aan het creëren van voldoende nestgelegenheid, zoals zandige plekjes in de zon, dood hout, holle plantenstengels, lemen wandjes en insectenhotels. 
Meer informatie 

Wilt u meer weten? Neem contact op met H. Korthof (h.korthof@odwh.nl) of A. Piepers (a.piepers@odwh.nl) van de Omgevingsdienst West-Holland of neem een kijkje op de website van Groene Cirkel Bijenlandschap.