Ecologisch advies

De Omgevingsdienst West-Holland helpt u om in een vroeg stadium de juiste stappen te nemen op het gebied van ecologie, waardoor vertraging van werkzaamheden en overtreding van natuurwet- en regelgeving voorkomen wordt. Zo heeft u tijdig de noodzaak van onderzoek in beeld, weet u wat de mogelijke ecologische gevolgen van een project kunnen zijn en wat dit betekent voor de vergunning en/of ontheffing.

Advies ecologische haalbaarheid

Wij adviseren over de ecologische haalbaarheid van projecten bij m.e.r.-procedures, Wabo-aanvragen en bestemmingsplannen. Deze worden getoetst aan de eisen van de Wet natuurbescherming en het provinciaal ecologisch beleid. Ook kunnen wij ecologische rapporten beoordelen namens uw gemeente.
Wij kunnen controleren of een ruimtelijke ingreep voldoet aan de natuurwet- en regelgeving en dus haalbaar is. Als dit niet het geval is, kunnen wij (namens) u adviseren over procedurestappen en/of mitigerende maatregelen, zodat een ingreep of plan wel haalbaar wordt. Daarmee wordt het risico op vertraging van een project voorkomen. Deze taak ligt in het verlengde van het advies dat we al verzorgen voor onze opdrachtgevers op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening.

Leveringstermijn advies

Wij leveren ons advies binnen zes weken na ontvangstvan de volledige adviesaanvraag, tenzij het om complexe situaties gaat. In dat geval wordt in overleg met u een termijn afgesproken.

Ondersteuning bij ecologische projecten

Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij het vergroten van de kennis over beschermde planten of dieren in uw gemeente en ecologische projecten voor u uitvoeren, zoals

  • het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor ambtenaren die te maken krijgen met kappen, slopen, openbare verlichting, berm- en oeverbeheer of vergunningverlening aan veehouderijen.

  • het maken van een natuurkaart van de gemeente met behulp van de ecologische onderzoeken die binnen de gemeente voor de verschillende projecten en vergunningaanvragen uitgevoerd zijn.

  • het samenbrengen van partijen, zoals verenigingen, stichtingen en gemeente(n) en het organiseren van een structureel ecologie-overleg, waar informatie wordt gedeeld over lokale kansen om de biodiversiteit te versterken en mogelijke oplossingen voor ecologievraagstukken worden besproken. Zo’n overleg kan ook eenmalig worden georganiseerd, bijvoorbeeld over een bepaald thema, zoals bijen- of vleermuizenbescherming.

  • het opzetten en uitvoeren van biodiversiteitsprojecten, zoals bloemrijke bermen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u advies of ondersteuning op het gebied van ecologie? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag via e-mail een vrijblijvend gesprek aan.