Luchtkwaliteit

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken voor luchtkwaliteit. We adviseren en ondersteunen gemeenten bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en lokale overheden samen om te zorgen dat overal in Nederland aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof wordt voldaan. Meer informatie over de regelgeving staat in het informatieblad Landelijke regelgeving luchtkwaliteit.

Monitor

Om zeker te stellen dat de doelstellingen van het NSL worden gerealiseerd, wordt de voortgang jaarlijks in kaart gebracht. Hiervoor is een monitoringsprogramma opgezet. Centraal onderdeel van dit programma is een rekeninstrument, waarvoor de overheden de brongegevens aanleveren. De daaruit volgende rekenresultaten worden door Bureau Monitoring samengevoegd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) stelt de berekeningen van de luchtkwaliteit beschikbaar via de website Monitoring NSL. Hierbij worden alleen de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) weergegeven. Voor de overige stoffen (arseen, benzeen, benzo(a)pyreen, cadmium, koolmonoxide, lood, nikkel, ozon en zwaveldioxide) geldt dat in heel Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden.

Jaarlijkse monitoring

Gedurende de looptijd van het NSL kunnen zich ontwikkelingen voordoen die consequenties hebben voor de luchtkwaliteit. Om zeker te stellen dat de doelstellingen van het NSL worden gerealiseerd, wordt de voortgang jaarlijks in kaart gebracht. De jaarlijkse monitoring richt zich zowel op de voortgang van projecten en maatregelen als op de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. De Monitoringstool NSL 2013 geeft de luchtkwaliteit weer van de jaren 2012, 2015 en 2020. De onderliggende verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) 2011 van de regio Holland Rijnland.

Aansluiting op Omgevingswet

Ingezet wordt op verlenging van het NSL tot het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (in 2018). Gemeenten krijgen hierdoor meer tijd om de hen al toegekende NSL-budgetten in te zetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bekijk het bericht van het ministerie van I&M van 26 november 2015: 16 miljoen euro voor laatste knelpunten luchtkwaliteit.

Leiden

De Omgevingsdienst brengt de luchtkwaliteit van aangesloten gemeenten in kaart. In de afgelopen jaren is alleen voor Leiden een rapportage opgesteld, omdat daar, langs drukke wegen in het stedelijk gebied, de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt benaderd. In de andere gemeenten is geen kans meer op overschrijding van de grenswaarde en voor deze gemeenten worden daarom geen rapportages meer opgesteld.