Beleid & plannen

Bij ruimtelijke ontwikkeling en weg- en railinfrastructuur speelt geluid altijd een belangrijke rol. Bij de realisatie van nieuwe woningen of aanpassingen aan een weg, zoals het aanleggen van een rotonde, is het bijvoorbeeld van groot belang dat de geluidsbijdrage van de wegen, het spoor en de industrie bekend is. Bij het onderzoek en de advisering wordt onderscheid gemaakt tussen lawaai afkomstig van industrie (bedrijven), weg- en railverkeer. In het kader van de Wet geluidhinder levert de Omgevingsdienst geluidsexpertise aan de provincie Zuid-Holland:

  • We toetsen of het provinciaal geluidsbelang voldoende is meegenomen in de ruimtelijke plannen van een gemeente.

  • We adviseren ten aanzien van geluid bij de aanleg, reconstructie etc. van de provinciale weg- en railinfrastructuur, akoestische onderzoeken, Milieueffectrapportage (m.e.r.), zienswijzen voor gemeentelijke plannen en besluiten van provinciale hogere waarden (is in de eerste lijn als taak ondergebracht bij DCMR Milieudienst Rijnmond).