Beleid & plannen

De regelgeving biedt enige ruimte om lokaal een afweging te maken over externe veiligheid. Gemeenten kunnen in een beleidsvisie eigen ambities formuleren. Ook de wijze waarop een afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en andere belangen, kan in een beleidsvisie worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens getoetst aan deze visie. Er hoeft dan niet meer bij elk plan een geheel nieuwe afweging gemaakt te worden tussen economische, ruimtelijke en veiligheidsbelangen.


De Omgevingsdienst heeft samen met de gemeenten en Veiligheidsregio Hollands Midden een aantal beleidsuitgangspunten voor externe veiligheid geformuleerd. Daarbij zijn ook werkafspraken voor het planproces en de afwegingsprocedure vastgelegd. Deze uitgangspunten en werkafspraken zijn beschreven in Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland.