Externe veiligheid

De Omgevingsdienst voert de taken op het gebied van externe veiligheid uit voor de gemeenten en de provincie binnen het werkgebied van de dienst. Bij externe veiligheid gaat het om het beschermen van mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte gezondheids- en milieurisico’s. Het gaat hierbij om de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals brandbare vloeistoffen en gassen en giftige - en explosieve stoffen.